Nie je len ta­len­to­vaná spe­váčka, ale aj hrdá mama dvoch detí. Ako sama ho­vorí, ro­dina je pre ňu zá­klad a keby sa má sta­rať o ná­zor dru­hých, do­te­raz nemá deti. Od­mieta sa ška­tuľ­ko­vať, robí, to, čo mi­luje, je sama se­bou, jej pes­ničky sú o ina­kosti a o je­di­neč­nosti. Je nád­herná, em­pa­tická a je žen­ská aj v tep­lá­koch. A to všetko je nám sym­pa­tické. Dámy, Má­ria Čí­rová

 

Ahoj, Má­ria. Po­známe ťa ako na­danú slo­ven­skú spe­váčku Má­riu Čí­rovú. Av­šak, skús sa nám pred­sta­viť. Ako by si sa opí­sala?

V pr­vom rade sa v sú­kromí cí­tim ako matka a man­želka a v pra­cov­nom ži­vote sa vo mne spo­jila spe­váčka a kla­vi­ris­tka. Naj­nov­šie som aj po­cí­tila, aké je po­vo­la­nie mo­de­rá­torky, čo je za­tiaľ pre mňa stále no­vinka, no mu­sím po­ve­dať, že veľmi prí­jemná. Mo­de­ro­va­nie ma veľmi baví. Je to pre mňa zau­jí­mavá nová skú­se­nosť a vý­zva.

Aká je tvoja pred­stava ab­so­lút­neho šťas­tia?

Moja šťastná a zdravá ro­dina.

 

V rámci nášho heš­tegu #Slo­ven­kadna pod­po­ru­jeme mladé diev­čatá a ženy, aby si viac ve­rili, aby po­cho­pili, že sú vý­ni­močné a krásne. Ako sa vi­díš ty, čo sa týka krásy? Máš s tým prob­lém, alebo sa cí­tiš do­sta­točne se­ba­ve­dome?

Mys­lím, že čím som star­šia, tým viac si uve­do­mu­jem, že v kaž­dom z nás sa skrýva iná, špe­ci­fická krása. Rada vkla­dám toto svoje vní­ma­nie krásy do po­sols­tiev a tex­tov vo svo­jich sklad­bách. Tak vlastne vzni­kol Uni­kát a aj môj ak­tu­álny, naj­novší sin­gel Slo­bodná. Ve­no­vala som ho že­nám, ktoré chcem po­sme­liť, aby sa ne­báli žiť podľa seba a aby si uve­do­mili, aké sú silné a krásne.

Chcem ich in­špi­ro­vať k stavu, ku kto­rému som ča­som sama do­spela – že som do­sta­točne silná na to, aby som mohla žiť ži­vot na­plno podľa vlast­ných pred­stáv, že mi­lu­jem svoj ži­vot, som so se­bou spo­kojná a som vďačná za svoje telo a za to, že som zdravá.

 

Čo po­va­žu­ješ ty za úspech a aké sú tvoje plány do bu­dúcna?

Úspech vní­mam ako veľmi vrt­kavú a po­mi­nu­teľnú vec. V mo­jej pro­fe­sii má slovo úspech špe­ci­fický vý­znam a každý ume­lec po­va­žuje za úspech niečo iné. Pre mňa osobne je sy­no­ny­mom úspe­chu to, keď sa ku mne do­stáva spätná väzba od mo­jich fa­nú­ši­kov k mo­jim sklad­bám, ďa­kujú mi za moju hudbu, píšu mi, že moje texty im po­mohli v ná­roč­nom ži­vot­nom ob­dobí a že po kon­cer­toch mi roz­prá­vajú svoje prí­behy.

Ak by si mala spo­me­núť jednu vlast­nosť, ktorá ťa vy­sti­huje, aká by to bola?

Em­pa­tia.

 

Aké je tvoje ži­votné motto, alebo fi­lo­zo­fia podľa kto­rej ži­ješ?

„Exis­tujú len dva spô­soby, ako pre­žiť svoj ži­vot. Je­den je, akoby nič ne­bolo zá­zra­kom. A druhý, akoby zá­zra­kom bolo všetko.“ Je to myš­lienka Al­berta Eins­te­ina.

 

Čo ťa štve na dneš­nom svete? Je niečo, čomu by si chcela po­môcť a tak vy­užiť svoju slávu pre dobrú vec?

Sna­žím sa ako ume­lec v rámci svo­jich ča­so­vých a ka­pa­cit­ných mož­ností pod­po­ro­vať be­ne­fí­cie, ob­zvlášť blízko mám k pro­jek­tom, ktoré fi­nančne pod­po­rujú choré deti a po­má­hajú tak ich úspeš­nej liečbe. Ako člo­veka ma ob­čas by­tostne hnevá upo­náh­ľa­nosť dneš­nej doby, ktorá ľu­ďom be­rie čas na blíz­kych, na to, aby sa za­sta­vili, uží­vali si to naj­cen­nej­šie, čo majú.

Ľu­dia majú dnes málo času na seba a na svo­jich najb­liž­ších a ich vzťahy sú kvôli tomu často po­vr­chné. Ne­ho­vo­riac o tom, že sú aj ne­osobné, pre­tože sú ovplyv­nené di­gi­tál­nou ko­mu­ni­ká­ciou. To je vec, ktorá ma mrzí a ktorú dosť vní­mam.

Akého ži­jú­ceho člo­veka naj­viac ob­di­vu­ješ?

V sú­kromí mám veľký re­špekt voči svo­jim ro­di­čom. V ume­lec­kej branži ob­di­vu­jem veľké hviezdy ako Coldp­lay, Aretha Frank­lin alebo Mi­chael Jack­son. A po­tom sú tu osob­nosti, ktoré do­kážu in­špi­ro­vať už len tým, že sú. Z ta­kých je na­prí­klad Nick Vu­ji­cic, ktorý si užíva ži­vot na­plno aj na­priek svojmu ob­rov­skému zdra­vot­nému han­di­capu.

 

Čo je pre teba naj­cen­nej­šia vec, akú vlast­níš? Mys­lím z ma­te­riál­nych vecí.

Nie som veľmi za­ťa­žená na ma­te­riálne veci. Ale ak by som mala vy­brať jednu vec, asi by to bol môj kla­vír.

 

Aké vlast­nosti si vá­žiš na sebe a akú vlast­nosť si vá­žiš na dru­hých?

Som veľmi vďačná za to, že ro­di­čia ma viedli ku vzá­jom­nej úcte k ľu­ďom. A mys­lím, že rov­nakú vlast­nosť si vá­žim aj od dru­hých. Vzá­jomný re­špekt a úctu.

Ako vy­zerá tvoj bežný pra­covný deň? Ne­máš prob­lém so se­ba­dis­cip­lí­nou alebo sa mu­síš často do vecí tla­čiť?

Ráno väč­ši­nou vo­zím deti do školy. Ak ne­mám hneď po­tom stret­nu­tia, idem si za­cvi­čiť, prí­padne za­jaz­diť na koni – sna­žím sa nájsť si ešte ráno čas na šport. Po­tom na­sle­dujú stret­nu­tia, prí­padne rôzne roz­ho­vory a fo­te­nia. Ak je ob­do­bie, kedy pri­pra­vu­jem nové skladby, tak prí­padne aj na­hrá­va­nie v štú­diu. Po­po­ludní má­vam často rôzne zvu­kové skúšky pred kon­certmi.

Vy­z­dvi­hu­jem deti zo školy, vo­zím ich na krúžky. Ve­čer mám často v zna­mení ne­ja­kého kon­certu. Ak kon­cert ne­mám, ve­čer trá­vim s deťmi, po­má­ham im s do­má­cimi úlo­hami a rie­šim pra­covné plány a po­vin­nosti s mo­jím man­že­lom, ktorý je zá­ro­veň môj ma­na­žér. Takže ve­černé pra­covné po­rady nie sú u nás doma nič vý­ni­močné

 

Ak by pe­niaze nič ne­pred­sta­vo­vali, čo by si v ži­vote ro­bila?

Asi to isté, čo ro­bím te­raz. To, čo mi­lu­jem naj­viac a v čom sa cí­tim naj­lep­šie.

 

Aké sú tvoje ví­zie do bu­dúcna? Kde sa vi­díš o 10 ro­kov?

Až tak ďa­leko sa ne­po­ze­rám, rada by som si hlavne užila každý deň na­plno v práci aj v sú­kromí. Práve tento rok osla­vu­jem 10 ro­kov na scéne, oslavu som za­čala vy­da­ním sin­gla Slo­bodná a prek­va­pe­nia budú po­kra­čo­vať. Takže, ak bu­dem o de­sať ro­kov pri­pra­vo­vať po­dobnú pra­covnú „oslavu“, bu­dem sa ur­čite veľmi te­šiť, že mi bolo do­priate ro­biť stále to, čo ma baví naj­viac, ume­nie.

Usmie­vam sa… Viete co ste do­ka­zali???… (bolo mi ozna­mene) Na­sej sou #o10ro­kovm­ladsi sa vdaka vy­so­kej sle­do­va­nosti hlada LEPSI VY­SIE­LACI CAS!!! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙈🙈🙈🙈💜❤️💜 Cha­pete to!!??? Vy ste si to tak ze­lali!!… #vy­ste­to­do­ka­zali #pri­me­time #ni­cnie­je­ne­mozne #to­to­som­ne­ca­kala #ne­ma­mo­ca­ka­va­nia #pri­ji­mam­ve­ci­ta­ka­kosu #vzdy­je­ta­ka­ko­ma­byt 🙏🏻 @tv­mar­ki­za­of­fi­cial vas ziada o tr­pez­li­vost a aj ja sa teda pri­da­vam:)…, dal­sie 4 epi­zody budu od­vy­sie­lane ino­kedy. Za­tial sa ne­vie da­tum. Ale aj tak sa te­sim. Wau. 💃🏻🌏🕊 ….cize najb­lizsi uto­rok ideme nor­malne spat. 😴🤦🏼‍♀️😂😅😂😘

A post sha­red by MÁ­RIA K ČÍ­ROVÁ (@ma­ria­ci­rova) on

Čo pre teba zna­mená šťastný a po­ho­dový ži­vot? Mys­líš, že sa to dá do­siah­nuť alebo je šťas­tie len mý­tus?

Ne­mys­lím si, že by šťas­tie bolo len mý­tus. Ne­môže byť len mý­tus, keďže mnohí ľu­dia žijú šťastný, spo­kojný a na­pl­nený ži­vot. Šťas­tie zna­mená pre kaž­dého z nás niečo iné. Takže ťažko to de­fi­no­vať, za­ška­tuľ­ko­vať. Pre mňa osobne zna­mená šťastný a po­ho­dový ži­vot, že som zdravá a mô­žem tak žiť slo­bodne a ži­viť sa tým, čo ma na­pĺňa a zá­ro­veň mi pop­ri­tom ostáva do­sta­tok času, aby som ho trá­vila so svo­jou ro­di­nou.

Komentáre