Jedna z tých, ktorá na prvý po­hľad vy­tŕča z davu. Má štýl a vkus. Pri­ťa­huje zve­davé po­hľady, pre iných je in­špi­rá­ciou. Mi­luje módu, ide si naj­nov­šie trendy a v ne­po­sled­nom rade ob­ľu­buje kúsky, v kto­rých jed­no­du­cho žiari. Tro­chu ná­kupná ma­niačka a staj­lis­tka v jed­nom.

Pri­tom ex­tro­vert a ži­vel, ktorý sa ne­bojí uká­zať sa – na fotke či vi­deu. Na veci má vlastný ná­zor a ten nemá prob­lém zde­liť. S ame­ric­kým úsme­vom, prí­jemná a pri­ro­dzená.

mi­chal­pet­rik pho­tog­raphy

Rada by sa v nie­čom na­šla a ro­bila veľké veci, a to s veľ­kou lás­kou. Vždy chcela byť sú­čas­ťou módy a udá­vať trendy. Byť no­vou Car­rie Brads­haw…

Na­šla si sa v úvod­ných slo­vách?

Pre­tože, naša ob­ľú­bená značka SHO­OZERS práve te­raz nie­koho ta­kého usi­lovne hľadá, a to s po­nu­kou na “DREAM JOB”, ktorá sa jed­no­du­cho ne­od­mieta. 

Staň sa fas­hion vlog­ger­kou, pres­nej­šie, staň sa tvá­rou SHO­OZERS you­tube ka­nálu. Buď ešte viac v ob­raze, a hlavne, buď pre nás na ob­raze! Staň sa sú­čas­ťou mód­neho sveta, stre­tá­vaj známe tváre a buď aj ty na­šou in­špi­rá­ciou a mód­nou mú­zou.

V pr­vom rade si po­zri vi­deo­poz­vánku SHO­OZERS s krás­nou Sa­šou Or­vis­kou!

Znie to skvele, však?

Je­diné, čo od teba po­tre­bu­jeme, je na­to­čiť krátke 30 s vi­deo, prísť do ho­telu She­ra­ton a pre­sved­čiť po­rotu osobne, že práve TY si tá je­diná správna voľba, to pravé ore­chové na post no­vej you­tu­berky.

Bliž­šie in­for­má­cie náj­deš TU.

Te­šíme sa na každé jedno vi­deo a na každú jednu tvár. Tak sa ne­boj uká­zať sa, zís­kaj mož­nosť a prácu, ktorá sa jed­no­du­cho ne­od­mieta.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci so Sho­ozers

Komentáre