Boli ste mi vždy opo­rou. Spra­vili ste mi v ten ve­čer silné ka­kao, ob­jali a po­ve­dali, že ma ľú­bite. Ho­vo­rili ste, že všetko bude v po­riadku a Váš syn to po­chopí. Ale ne­po­cho­pil. A my sme sa tak mu­seli roz­de­liť. Ča­sto­krát, keď sa s nie­kým roz­chá­dzame, roz­chá­dzame sa i s jeho ro­di­nou a pria­teľmi. A to ma mrzí. Boli ste mi mat­kou, ktorá ma ča­sto­krát vy­cho­vá­vala, keď už to ne­z­vlá­dala tá moja. Roz­umela som si s Vami viac, ako s ce­lou mo­jou ro­di­nou. Chýba mi to.  Že ne­mô­žem len tak ve­čer prísť na ká­vičku, že ne­mô­žeme len tak klá­bo­siť, že ma nie­kto na­hra­dil. Už to nie je o nás dvoch, ale o Vás. O jeho no­vej. Chýba mi náš svet, keď som Vám po­ve­dala všetko a vy ste ma po­cho­pili a po­hla­dili. Keď sme sa smiali na tom, že ak sa za Vášho syna vy­dám, mô­žem Vám ty­kať.

Te­šili ste sa na Vaše vnú­čatká, ktoré by vraj boli celý Váš syn. Ho­vo­rili ste, že spolu pôj­deme na vý­lety a do­vo­lenky. Vaše silné ob­ja­tia, vždy po týždni od­lú­če­nia sa, navždy za­ne­chajú vo mne spo­mienky. Je to už rok. Ale ja mám stále po­cit, že sa práve zho­vá­rame. Uro­bili ste zo mňa na­ozaj­stnú ženu. Ra­dili ste mi, po­má­hali, ba­lili na týž­deň do školy a ho­vo­rili, že som pre Vášho syna tá pravá. Av­šak ži­vot roz­delí ča­sto­krát i tých, ktorí sa tak ľú­bili. Možno to nie je fér, ale je to správne. Či chceme alebo nie. Chý­bate mi. Ob­čas, keď si ve­čer uro­bím ka­kao, mys­lím na ten ve­čer, kedy som Vás vi­dela pla­kať, vtedy, keď sme mali ná­dej, vtedy keď sme si mys­leli, že sa lú­čime len na pár chvíľ.

Ne­stalo sa tak. Na sto­ličke spolu s ka­kaom sedí iná. S iným zmys­lom pre hu­mor, s inými ži­vot­nými prob­lé­mami, s inou po­va­hou, ale jedno máme predsa len spo­ločné: Muža, s kto­rým sme boli, a s kto­rým je. Ak by to šlo, čo i len na pár chvíľ, veľmi rada by som prišla po­zrieť, ako sa darí Va­šim kve­tom, či už máte pre­ro­benú tú vy­sní­vanú ku­chyňu, o kto­rej ste mi tak dlho roz­prá­vali s nad­še­ním. Ve­rím, že to raz všetko uro­bíme spon­tánne a s úsme­vom, že po­cho­píme, že sme sa ne­mali lú­čiť a že mi opäť po­núk­nete svoje ma­te­rin­ské ob­ja­tie.
Meryl-Streep-in-Mamma-Mia-008
foto: the­gu­ar­dian.com

co­ver foto: get­ty­i­ma­ges.com

Komentáre