Je deň ako každý iný. Je je­senné po­ča­sie a mňa dnes čaká prí­jemný deň s pria­teľmi. Ot­vo­rím skriňu a sna­žím sa nájsť vhodný out­fit, kto­rým dnes mô­žem okúz­liť oči os­tat­ných. Skú­šam všetko, kom­bi­nuje šál so suk­ňou, to­pánky na vy­so­kom opätku s je­ans-ami a po­dobne. Nech skú­šam čo­koľ­vek vo všet­kom vy­ze­rám prí­šerne.

zdroj: Pur­chase this image at http://www.stocksy.com/366743 stocksy.com

Moje stehná sú tučné, moje boky oblé, ne­ho­vo­riac o mo­jom pre­vi­sa­jú­com bru­chu, s kto­rým bo­ju­jem už od­ma­lička. Po­ze­rám na seba do zrkadla a pla­čem. Možno som prí­liš cit­livá, ale nie som so se­bou spo­kojná. Chcela by som mať po­stavu diev­čat, ktoré nech si ob­lečú čo­koľ­vek vy­ze­rajú skvelo.

Prečo je to tak? Ži­vot nie je fér. Kedy budú v móde sku­točné žen­ské krivky a pre­ví­sa­júce bru­cho?

zdroj: Pur­chase this image at https://www.stocksy.com/1483828 stocksy.com

Utriem si slzy. Veď ne­mô­žem byť je­di­nou že­nou v ce­lej ga­la­xii, ktorý bo­juje s tý­mito po­citmi. Zo­dvih­nem hlavu a znova po­ze­rám do zrkadla.  Usme­jem sa. Spo­me­nula som si, ako sa na mňa mi­nule za­po­ze­ral je­den cha­lan a po­chvá­lil moje žen­skosti. Možno to so mnou nie je až také zlé.  Utie­ram si slzy a celá šťastná si vy­be­rám zo svo­jej skrine čiernu ob­tia­hnutú sukňu! Nech je vi­dieť, kto som!

Som žena! Nie som žiadna kosť a koža. Nie som žiadne chutné mäsko. Mám svoje krivky! Prečo by som mala skrý­vať svoje bru­cho, keď sa sna­žím cvi­čiť popri mo­jich po­vin­nos­tiach a aj tak ho je stále vi­dieť?!. Prečo by som mala skrý­vať svoje stehná, keď Kim Kar­das­hian ich má po­dobné?! Prečo by som ne­mohla byť na ti­tulke ča­so­pisu aj ne­na­ma­ľo­vaná? Prečo by som ne­mohla byť ta­kou akou som? Prečo sa mu­sím hrať na do­ko­nalú ženu, ktorá skrýva všetky svoje ne­dos­tatky? Po­tom to už nie som ja!

zdroj: Pur­chase this image at http://www.stocksy.com/257482 stocksy.com

Mám rada svoje krivky. Ob­čas so se­bou do­te­raz bo­ju­jem a sna­žím si ho­vo­riť, aká je­di­nečná som. Ale aj každý cha­lan má rád iné baby. Jed­nému sa pá­čia štíhle s vý­raz­nými líc­nymi kos­ťami a dru­hému zas žen­ské tvary tela.

No a mne sa páči žena, kto­rou som!

Komentáre