Po­znala som ju. Každý chcel byť ako ona. Bola úžasná. Nech vošla do akej­koľ­vek miest­nosti, všade po jej prí­chode na­sle­do­val smiech a ra­dosť. Ľu­dia ju mi­lo­vali. Smiala sa úp­rimne a od ni­koho nič ne­oča­ká­vala. Vá­žila si každú se­kundu s pria­teľmi a ro­dinu za­hŕňala svo­jou lás­kou.

pe­xels.com

Bola veľmi vzácna. Vy­dr­žala zá­plavu hnevu, prí­val emó­cií, ba do­konca aj fy­zické ná­si­lie pá­chané na jej osobe. Vy­dr­žala byť ti­cho, aj keď na jej mieste by mnoho ľudí kri­čalo. Ob­di­vo­vala som ju. Tú­žila by som byť tak krásna a zá­ro­veň tak milá. Ale ona ni­kdy ne­mala nos hore. Cha­lani sa za ňou otá­čali a mnohé diev­čatá jej zá­vi­deli. Mala aj mnoho ta­len­tov. Jej nád­herný hlas a spev sa nedá ni­čomu pri­rov­nať. A jej dlhé štíhle nohy a telo, ktoré spo­lu­pra­co­vali per­fektne. Možno aj preto bola úžas­nou ta­neč­ni­cou.

No, kto by nech­cel byť ako ona? Krásna, múdra, ve­selá, úp­rimná s mno­hými pria­teľmi. Chcela som mať jej ži­vot. Bola priam do­ko­nalá. Vždy sa usmie­vala!

…no raz som ju vi­dela pla­kať. Vlastne nie, to ne­bol plač, to bolo vo­la­nie o po­moc. Strach. Zú­fals­tvo. Ne­chá­pala som. Prečo by mohla pla­kať? Veď má úžasnú ro­dinu. Čo ju môže tak trá­piť?

pe­xels.com

Zve­rila sa mi. Ne­do­ká­žem opí­sať, akú silu to žieňa malo. Zne­užitá, tý­raná a okrad­nutá. Tá úžasná žena, o kto­rej si všetci mys­leli, že má do­ko­nalý ži­vot bola zra­nená diev­čina, ktorá sa sna­žila iným uká­zať, že má zmy­sel žiť. Áno, pla­kala veľa. Ale, ak je na svete člo­vek, ktorý má dô­vod pla­kať, tak je to ona.

Mnoho z nás sa sťa­žuje že nemá skvelú po­stavu alebo že nemá žiadne ta­lenty. Mnohé z nás pla­čeme, že ne­máme pra­vých pria­te­ľov.. Mnohé z nás ZÁ­VI­DÍME! Ale prečo?

pe­xels.com

Možno po­znáš ženu, ktorá bola zne­užitá. Možno si tou zne­uži­tou TY! No pa­mä­taj si to, že je­diná chyba, ktorú mala táto žena je to, že ne­poz­nala svoju hod­notu. Lebo ako­náhle bola zlo­mená a zra­nená, stra­tila seba. Preto ťa milá moja pria­teľka pro­sím NE­STRAŤ SA! NE­STRAŤ SAMÚ SEBA! Ak sa ťa niečo raní, BO­JUJ!

Ne­maj chyby! Maj hod­notu!

Komentáre