Bola mladá sa­mos­tatná žena, ktorá o sebe stále po­chy­bo­vala. V ži­vote jej ne­vy­chá­dzalo všetko tak ako chcela, ale na­učila sa byť od­ká­zaná sama na seba a vy­ho­vo­valo jej to. Mala ro­dinu, pria­te­ľov ale ne­dá­vali jej to čo by po­tre­bo­vala a preto čas trá­vila naj­rad­šej sama. To bol jej svet a bola tak spo­kojná.

On bol krásny, se­ba­ve­domý tak tro­chu na­mys­lený cha­lan. Mal ko­pec ka­ma­rá­tov, s kto­rými trá­vil vše­tok svoj voľný čas, to bol zase jeho svet. Jej úplný opak.

Ne­zná­šala ho pre­tože mal všetko čo ona ne­mala, no na­priek tomu sa za­čali roz­prá­vať. Z ne­vin­ných po­ke­cov sa stá­vali čo­raz dô­ver­nej­šie roz­ho­vory, ktoré trvali dlhé ho­diny.

zdroj: unsp­lash.com

Ne­ve­dia ako sa to stalo, ale do­stal sa je pod kožu a ona jemu. Nech s tým bo­jo­vali ako­koľ­vek, mu­seli si pri­znať, že sa za­ľú­bili. Ve­deli, že to nie je možné, ale aj na­priek tomu sa pre­stali brá­niť. Od tej chvíle boli ako jedno telo a jedna duša. Boli tu je­den pre dru­hého, všetko ro­bili spolu.

Ži­vot sa jej zme­nil. Už to ne­bolo utia­hnuté, smutné dievča, ale mladá se­ba­ve­domá žena, ktorá do­siahla všetko čo chcela. Vždy ju pod­po­ro­val a úp­rimne sa te­šil z kaž­dého jej úspe­chu a ona mu za to dala svoje srdce.
Ve­deli, že to bude ťažké, ale ťaž­šie bolo, keď sa tomu brá­nili. To, že sa stretli nie je ná­hoda, pat­rili k sebe.

Ona mala svoj svet, on mal svoj.
Te­raz je on jej svet a ona zase ten jeho.

Komentáre