Zo­zná­mili sme sa, za­ľú­bili, trá­vili sme spolu vše­tok náš voľný čas, ve­no­vali si všetku lásku, boli sme si opo­rou a po­tom sa to po­ka­zilo. Hádky, sem tam ne­jaká na­dávka a na­po­kon roz­chod. Veľmi dlho som sa z toho spa­mä­tá­vala, no po­da­rilo sa a ja ko­nečne viem, že veci sú vždy tak, ako byť majú.

Zlo­mil si mi srdce. Dlhú dobu som sa ne­ve­dela zba­viť po­citu, že to celé me­dzi nami som po­kaš­ľala ja a aj keď to tak ne­bolo, ty si ma ne­chal žiť v tomto omyle. Ni­kdy si ne­bol, nie si a ani ne­bu­deš ten, čo by si pri­znal chybu a do­va­lil by sa s ospra­vedl­ne­ním. Ni­kdy si ne­uz­nal, že sa mý­liš, aj keď si sa mý­lil, no raz si mal pravdu. Úplnú pravdu. Náj­dem si nie­koho lep­šieho. 

Stocksy_txpe175e482NJo000_Small_376478

stocksy.com

Možno tro­chu klišé, ale ob­rov­ský kus pravdy sa skrýva v tejto jed­nej vete. Pred­tým som si to vô­bec ne­uve­do­mo­vala a mu­sela som prejsť kus cesty, aby som sa po­su­nula ďa­lej, ale dnes už viem, že ma čaká nie­kto, kto mi ne­bude kla­mať s kým trávi čas, keď s ním nie som. Náj­dem nie­koho, kto za mnou príde lebo ma chce vi­dieť a chce byť so mnou nie len zo zvyku. Chcem nie­koho, kto so mnou ne­bude z ľú­tosti a ani preto, že nechce byť sám. Náj­dem nie­koho, kto so mnou bude, lebo bezo mňa byť ne­vie. Ta­kisto ako aj ja bez neho. Všetci si náj­deme nie­koho ta­kého s kým bude náš ži­vot mať úplne iný zmy­sel. 

A možno si na­ko­niec on nájde práve nás.

Pri­jí­majme lásku, ktorú si za­slú­žime. Ne­pod­ce­ňujme sa.

Komentáre