„Ako každý spi­so­va­teľ som sa vždy po­hrá­val s myš­lien­kou na vlastný ži­vo­to­pis. Ale nie je možné pí­sať o sebe a ne­usi­lo­vať sa ospra­vedl­ňo­vať svoje chyby a zve­li­čo­vať úspe­chy – taká je ľud­ská pri­ro­dze­nosť. Preto som tak rýchlo pri­stal na to, že knihu na­pí­šeš Ty, hoci si uve­do­mu­jem, že ris­ku­jem, že od­ha­líš veci, ktoré podľa mňa ne­treba od­ha­ľo­vať.“ (úry­vok z knihy Mág)

paulo8

Foto: sta­tic.oprah.com

Paulo Co­elho sa na­ro­dil 24.au­gusta 1947 v Rio de Ja­ne­iro v Bra­zí­lii. Jeho knihy vy­šli v 150 kra­ji­nách sveta a boli pre­lo­žené do 66 ja­zy­kov. Pau­lova tvorba chytí za srdce kaž­dého kto mi­luje fi­lo­zo­fiu, úvahy o ži­vote či tabu témy, o kto­rých sa ne­ho­vorí. Štýl jeho pí­sa­nia je veľmi špe­ci­fický a aby si po­cho­pila text, je po­trebné čí­tať „me­dzi riad­kami“. Rád sa hrá so slo­vami a po­u­žíva vlastné po­me­no­va­nia pre Dobro a Zlo, pre Lásku a Ne­ná­visť. Často sa do­týka tém, ktoré sú­vi­sia so ži­vo­tom a smr­ťou a ni­kdy Ťa ne­ne­chá chlad­nou. Pri čí­taní jeho kníh sa pri­prav na roz­prá­va­nie o du­chov­ných zá­le­ži­tos­tiach, s kto­rým pre­pája všetky prí­behy. Na konci kaž­dej knihy náj­deš hl­boké po­nau­če­nie až pre­cit­nu­tie.

paulo5

Foto: my­lo­ve­lyw.blogs­pot.sk

Keďže mi­lu­jem Paula Co­elha a všetky jeho knihy, ve­dela som že si mu­sím pre­čí­tať aj jeho ži­vo­to­pis! Ih­neď ako sa mi do­stal do rúk tak som mala po­cit, akoby som dr­žala vzácny kle­not. Pus­tila som sa do čí­ta­nia. Celý jeho prí­beh je v knihe zdo­ku­men­to­vaný už od jeho na­ro­de­nia. De­tailne opi­suje pô­rod, jeho det­stvo a do­spie­va­nie. Sa­moz­rejme nie sú vy­ne­chané žiadne in­for­má­cie tý­ka­júce sa ce­lej jeho ro­diny od mi­nu­losti až po sú­čas­nosť. Stránku po stránke sa prí­beh vy­víja a veľmi re­álne zo­bra­zuje všetky si­tu­ácie z Pau­lovho ži­vota.

paulo6

Foto: my­lo­ve­lyw.blogs­pot.sk

Už ako malý bol pod­ro­bený mno­hým skúš­kam, pre­tože ro­di­čia na neho od­ma­lička vy­ví­jali ná­tlak a pár­krát ho mu­seli po­slať aj do psy­chiat­ric­kej lie­čebne. Pre­ží­val naj­hor­šie chvíle svojho ži­vota a predsa sa sna­žil vo všet­kom vi­dieť zmy­sel. Opí­sal do­konca aj to ako mu dá­vali elek­tro­šoky a rôzne ne­pred­sta­vi­teľné si­tu­ácie, ktoré sa mu pri­ho­dili. Keď do­spel, ve­rejne sa pri­zná­val k svojmu člen­stvu v taj­nom spolku a ne­po­pie­ral ani to že vy­znáva Sa­tana. Paulo vie­dol dlhé roky bu­jarý ži­vot, bral drogy, mal mnoho žien. Je nie­koľ­ko­krát roz­ve­dený a ne­tají sa ani tým že mal se­xu­álnu skú­se­nosť s mu­žom iba preto, aby sa uis­til že ho pri­ťa­hujú len ženy. O pár ro­kov ne­skôr však na­stal zlom a Paulo sa roz­ho­dol ob­rá­tiť svoj ži­vot na vieru a vy­dať sa na vlastnú du­chovnú cestu.

paulo3

Foto: my­lo­ve­lyw.blogs­pot.sk

paulo4

Foto: my­lo­ve­lyw.blogs­pot.sk

„Včera mi dali ne­jaký prí­šerne silný liek na spa­nie a zo­bu­dil som sa až te­raz. V noci ma spo­lu­bý­va­júci z ni­čoho nič pre­bral a opý­tal sa, či sú­hla­sím s mas­tur­bá­ciou. Po­ve­dal som mu, že áno, a ob­rá­til som sa na druhý bok. Sku­točne som ne­po­cho­pil zmy­sel tejto otázky.“ (úry­vok z knihy Mág)

Paulo tú­žil byť od­jak­živa spi­so­va­te­ľom a pri­ťa­ho­valo ho všetko spi­ri­tu­álne, tabu, „za hra­ni­cami“. Mno­ho­krát sa oci­tol na hrane ži­vota a smrti a svo­jej spi­so­va­teľ­skej ka­ri­ére bol vzdia­lený na míle ďa­leko. Ni­kdy sa však ne­vzdá­val a všetky svoje po­city a emó­cie si zod­po­vedne za­pi­so­val do den­níka či za­zna­me­ná­val na dik­ta­fón. Na konci ži­vo­to­pisu sa prí­beh do­stáva do bodu, kedy sa Paulo stáva ce­lo­sve­tovo uzná­va­ným spi­so­va­te­ľom a od­ha­ľuje mo­tívy, ktoré ho viedli k na­pí­sa­niu jed­not­li­vých diel.

paulo2

Foto: my­lo­ve­lyw.blogs­pot.sk

„Už dlho som v sebe ne­cí­til takú vzburu ako dnes. Nie voči Je­ži­šovi, ale voči vlast­nej ne­schop­nosti nájsť v sebe dosť vôle, aby som si spl­nil sny.“ (úry­vok z knihy Mág)

Kniha Mág – Ži­vo­to­pis Paula Co­elha, bola na­pí­saná Fer­nan­dom Mo­rai­som v roku 2008 a má 526 strán. V diele sú ok­rem textu uve­dené aj ob­rázky a rôzne fo­to­gra­fie z Pau­lovho ži­vota, čo jej do­dáva na zau­jí­ma­vosti. Či už si pre­čí­tala alebo ne­pre­čí­tala niečo z Pau­lo­vej tvorby, jeho ži­vo­to­pis Ťa is­totne chytí za srdce a ne­bu­deš ľu­to­vať čas strá­vený s touto kni­hou.

paulo7

Foto: ori­gin­ma­ga­zine.com

„Opäť som uve­ril v zá­zraky i v to, že člo­vek v kaž­do­den­nom ži­vote môže do­siah­nuť ne­do­sia­hnu­teľné.“ (úry­vok z knihy Mág)

Stránku po stránke sa Ti jeho ži­vot do­stane pod kožu a od­razu za­čneš pre­ží­vať všetko čo za­žil spi­so­va­teľ na vlast­nej koži. Ni­kdy by si ne­po­ve­dala, aký zau­jí­mavý, ale aj ťažký ži­vot ke­dysi vie­dol. Aj na­priek ne­priazni osudu a všet­kým pre­káž­kam sa ne­us­tále sna­žil po­má­hať dru­hým a ďa­ko­vať za všetko zlé vo svo­jom ži­vote.

Keď knihu do­čí­taš, za­ne­chá v tebe veľa emó­cií a od­razu po­cho­píš, že práve vtedy keď je člo­vek na dne do­káže ko­nať zá­zraky.

Komentáre