Značka, ktorú všetky ženy ur­čite dobre po­znajú po dl­hej dobe ozná­mila ko­niec vý­roby a pre­daja pra­vej ko­žu­šiny zo zvie­rat a to už do konca roku 2018. Vo feb­ru­ári sa na mód­nej pre­hliadke chystá pred­sta­viť novú ko­lek­ciu bez ume­lých ko­žu­šín.  Značka Ar­mani sa ume­lej ko­žu­šiny zriekla už mi­nulý rok. Toto roz­hod­nu­tie za­čí­najú po­ma­ličky ak­cep­to­vať a na­sle­do­vať aj iné sve­tové značky ako na­prí­klad Gucci, ktorá sa pri­pojí k ochran­com zvie­rat od roku 2018.

Pre­zi­dentka Hu­mane So­ciety In­ter­na­ti­onal Kitty Block na ad­resu vzda­nia sa vý­roby ob­le­če­nia s ume­lou ko­žu­ši­nou po­ve­dala: „Sku­toč­nosť, že sa pre­stížna ta­lian­ska spo­loč­nosť zriekne ko­žu­šiny, vy­volá re­ak­ciu v ce­lom svete módy“. A ja mô­žem po­tvr­diť, že Ochran­cov na ochranu zvie­rat toto veľké a pre­vratné roz­hod­nu­tie po­te­šilo.

Ko­niec pra­vých ko­žu­šín

Ho­li­day head tur­ner. #Gi­ve­Kors

A post sha­red by Mi­chael Kors (@mi­cha­el­kors) on

 

 

Rich, ro­man­tic, rock-chic: Fall 2017. #Au­tumn­Luxe

A post sha­red by Mi­chael Kors (@mi­cha­el­kors) on

 

https://www.ins­ta­gram.com/p/BY­wHy6AH­BYw/?ta­ken-by=mi­cha­el­kors

 

In the lap of lu­xury: our Fall 2017 #Mi­cha­el­Kors­Col­lec­tion cam­paign.

A post sha­red by Mi­chael Kors (@mi­cha­el­kors) on

Komentáre