O tom, že skoré ranné vstá­va­nie na­kopne tvoju pro­duk­ti­vitu, sa síce píše a ho­vorí veľa, no nové ve­decké vý­skumy skôr do­ká­zali, že opak je prav­dou. Podľa nich sú to­tiž ľu­dia, čo po­no­cujú a vstá­vajú v ne­skor­ších ho­di­nách in­te­li­gen­tnejší než ľu­dia, ktorí cho­dia spať skoro a skoro aj vstá­vajú.

Ak po­no­cu­ješ, si kre­a­tív­nejší

Možno to ne­vieš vy­svet­liť ra­ci­onálne, ale jed­no­du­cho si vší­maš a vieš, že si oveľa kre­a­tív­nejší ako ľu­dia, ktorí cho­dia spá­vať pod­statne skôr. V noci sa ti však pra­cuje lep­šie a ľah­šie, cez deň sa nové ná­pady ne­do­ká­žeš sú­stre­diť tak dobre, ako v noci, keď všetko utíchne. Lon­dýn­ski vedci do­konca po­tvr­dili, že or­ga­niz­mus ľudí, ktorí fun­gujú v noci je sku­točne na­sta­vený inak, čo ozna­čili za „evo­lučnú zvlášt­nosť“.

Ak po­no­cu­ješ, máš viac času na pre­mýš­ľa­nie

Sa­moz­rejme, čas na pre­mýš­ľa­nie majú aj ľu­dia, ktorí „fun­gujú“ cez deň. V ne­sko­rých ve­čer­ných a noč­ných ho­di­nách je však tvoj pries­tor ešte väčší, pre­tože keď os­tatní za­spia a vše­tok ruch utíchne, zo­stá­vaš úplne sám. Ne­môžu ťa vy­ru­šiť žiadne te­le­fo­náty, žiadne maily, či žiadna ne­ča­kaná náv­števa. Ak si sa v tomto ži­vot­nom štýle na­šiel, ur­čite po­tvr­díš, že tie naj­lep­šie ná­pady si vždy do­stal práve v noci.

zdroj: unsplash.com

Ak po­no­cu­ješ, vždy si dobre od­po­či­nutý

V čase, keď ty vstá­vaš z po­stele, „ranné vtá­čatá“ už pijú druhú šálku kávy a ho­vo­ria o tom, aké pro­duk­tívne ráno a do­po­lud­nie za se­bou majú. Vedci však v tejto ob­lasti prišli na jedno zau­jí­mavé zis­te­nie. Je ním to, že ak pra­cu­ješ do sko­rých ran­ných ho­dín a lí­haš si do po­stele úplne vy­čer­paný, tvoj spá­nok je veľmi hl­boký. Do­konca oveľa hl­bší, ako spá­nok ľudí, ktorí prídu z práce, ve­nujú sa ne­ja­kým iným čin­nos­tiam (va­re­nie, ná­kup, sle­do­va­nie te­le­ví­zie, cvi­če­nie,…), pri kto­rých si ich my­seľ od­dýchne a ľa­hnúť si idú až po­tom. To je dô­vo­dom toho, prečo sa mno­ho­krát ne­cí­tiš una­vene ani vtedy, ak si ne­spal od­po­rú­ča­ných 7-8 ho­dín.

Ak po­no­cu­ješ, po­čas práce si uvoľ­ne­nejší a po­zor­nejší

Ak ži­ješ nočný ži­vot, dobre vieš, že len ťa len tak niečo ne­roz­hodí. Pri práci si uvoľ­nený a tvoja my­seľ je v noci úplne jasná a čistá, takže sa ľahko vy­va­ru­ješ akým­koľ­vek chy­bám z ne­po­zor­nosti. Je tiež do­ká­zané, že po­zor­nosť do­ká­žeš udr­žať dl­h­šie, ako „ranné vtá­čatá“. Pri tých sa do­konca zis­tilo, že ich hla­dina kor­ti­zolu, teda stre­so­vého hor­mónu do­sa­huje vyš­šie hod­noty, než pri po­no­cu­jú­cich ľu­ďoch.

 

Zdroj: ihe­ar­tin­tel­li­gence.com

Prihlasujem do newslettera...

Dostávaj najlepšie novinky z Odzadu

Prihlásením sa do newslettera súhlasíte s podmienkami ochrany súkromia.