Ahoj,
možno ne­vieš kto ti píše a možno to aj vieš, ale nie je pod­statné kto ti píše, ale čo ti ide na­pí­sať v tomto liste. Bola by som rada, ak by si ho do­čí­tal do­konca a ne­za­ho­dil hneď na za­čiatku. Možno po­cho­píš pár vecí, ktoré si do­te­raz ne­po­cho­pil.

Viem, že je ťažké pri­znať si, že si uro­bil veľa chýb a ne­mô­žeš sa po­su­núť ďa­lej. Si zlo­mený, aj keď si to nech­ceš pri­pus­tiť. Nech­ceš k sebe ni­koho pus­tiť, pre­tože si mys­líš, že je to cool, keď lá­meš srd­cia sem a tam. Hráš sa na chlad­ného a ne­dot­knu­tého chlapa bez ci­tov a po­ro­zu­me­nia. Nech­ceš aby nie­kto ve­del, ako tr­píš a tak si to ukryl hl­boko v sebe. Ukryl si to tak hl­boko, že ty sám si za­bu­dol, že si zlo­mený a po­tre­bu­ješ lásku.

zdroj: unsp­lash.com zdroj: unsp­lash.com

Úsmevy roz­dá­vaš veľa diev­ča­tám a tie si mys­lia, že si milý a možno u teba majú šancu. No prav­dou je, že po­tre­bu­ješ len upú­tať ich po­zor­nosť, pre­tože po­tre­bu­ješ aby sa o teba nie­kto zau­jí­mal. Po­tre­bu­ješ zá­u­jem diev­čat, ktoré ča­som zlo­míš? Chceš aby boli zlo­mené ako ty? Nech­ceš mi­lo­vať len tak nie­koho, tak prečo na­mo­tá­vaš tie úbohé stvo­re­nia? Ro­bíš to pre seba, ja viem. Ja viem, že aj ty si zlo­mený a po­tre­bu­ješ zá­u­jem, no ne­rob to takto. Tento prí­stup ti ne­po­môže k ceste za lás­kou. Za to pra­vou lás­kou na ktorú ča­káš. Tvoja cesta bude po­tom oveľa ťaž­šia. Bu­deš sa za­mo­tá­vať do vlast­ných po­ci­tov a ne­bu­deš ve­dieť ro­zo­znať pravú lásku. Ča­som možno stra­tíš chuť nájsť pravú lásku a dievča, ktoré je to pravé pre teba, bude tr­pieť rov­nako ako ty. Bude ča­kať dlho a možno pre­stane ve­riť, že raz vkro­číš do jej ži­vota.

unsp­lash.com

Uve­dom si, že možno te­raz nie­kde plače a na­rieka pre­tože je opus­tená. Pre­tože ty si zlo­mený a ro­bíš tieto veci. Skús ro­biť veci inak. Skús mys­lieť na iné veci. Ne­ub­li­žuj os­tat­ným. Možno si ni­kdy nech­cel alebo možno si ani ne­ve­del, že ub­li­žu­ješ len ma­lými ges­tami ale my sme už raz také. Sme ženy a za všet­kým hľa­dáme pre­jav lásky a nák­lon­nosti. Chceme byť mi­lo­vané a chceme nájsť pravú lásku.

Ni­kdy ne­za­budni na to, že nie­kde blízko alebo nie­kde veľmi ďa­leko je nie­kto, kto čaká len na teba. Čaká aj na teba milý zlo­mený chla­pec. Čaká a verí, že ti po­môže k tomu, aby si už ne­bol zlo­mený ale za­ho­jený.

Komentáre