Ne­viem ako za­čať.

Naj­rad­šej by som ťa oslo­vil me­nom ako ke­dysi. No nie je to také ľahké.

Dú­fam, že si úspešná a šťastná, pre­tože to bol vždy tvoj sen. Byť nie­kým.

Vieš, je tam niečo na tebe ne­za­bud­nu­teľné.

Vlastne vždy aj bolo.

Niečo, po čom bu­dem vždy tú­žiť, mi­lo­vať, ale aj ne­ná­vi­dieť.

Si to ty.

Stále.

pe­xels.com

Navždy si za­pa­mä­tám to, ako sme sa boz­ká­vali v daždi. Ako si bola cela zmok­nutá a mala si vlasy v dr­dole. Make up si mala úplne roz­te­čený, a pri­tom si bola ne­sku­točne sexy.

Navždy si za­pa­mä­tám, ako si ma ob­jala, v ten ve­čer, čo som zmo­kol ako kos­tolná myš.

Navždy si za­pa­mä­tám, ako sme na­šli dva dážd­niky na zemi a ako sme sa s nimi „bili“

Navždy si za­pa­mä­tám, ako si tam bola vtedy, keď som ťa po­tre­bo­val.

 

Ako si si ma vá­žila a sprá­vala sa ku mne milo.

Aj vtedy, keď som si to ne­za­slú­žil.

 

Ni­kdy ne­za­bud­nem, ako sme sa roz­prá­vali na tvo­jej te­rase alebo mo­jom byte.

Vždy sa ti pá­čilo, ako som do­ká­zal s tvo­jou ma­mi­nou po­ke­cať.

Pá­čilo sa ti, že som sa jej ne­bál.

Ni­kdy ne­za­bud­nem na to, ako tvoje srdce a mo­zog sú­pe­rili.

pe­xels.com

Pa­mä­tám si ten čas, roz­ho­do­val som sa me­dzi mo­jimi lás­kami.

Na­učila si ma to, že ľu­dia sa ne­me­nia, len skrý­vajú svoje vlast­nosti.

 

Dú­fam, že za­bud­nem len na to zlé.

Na sľuby, ktoré sa ne­do­dr­žali.

Na slová, ktoré sa mali po­ve­dať.

Na spo­mienky, ktoré ne­majú fo­to­gra­fiu.

pe­xels.com

Pre­tože mys­lím, že je tam niečo, čo stojí za to, prečo ťa ne­smiem a ani nech­cem ne­chať ísť.

Pre­tože kú­sok z teba stále vo mne žije.

A viem, že niečo aj v tebe.


No vždy sa ob­ja­vím v tvo­jom ži­vote v naj­me­nej vhod­nej chvíli. Prečo?

Pre­tože stále niečo k tebe cí­tim, ale viem, že ti nech­cem ub­lí­žiť.

Vá­žim si ťa ako ženu, ktorú som mal šancu spoz­nať.

Navždy osta­neš v mo­jom srdci.

„Si ne­za­bud­nu­teľná. Po­tre­bu­jem byť s te­bou osa­mote“-F.Mon­tana

Komentáre