Svet sa riadi podľa Dar­wina: „pre­žije ten, kto sa pris­pô­sobí.“ Zna­mená to teda, že sa všetci máme pris­pô­so­biť zá­ko­nom dneš­ného sveta?

Svet, kde hru­bosť ví­ťazí nad jem­nos­ťou. Kde se­bec­tvo je často po­mý­lené so zdra­vým se­ba­ve­do­mím. Svet, v kto­rom je ego­iz­mus na­hra­dený cie­ľa­ve­do­mos­ťou a kde em­pa­tia nemá svoje miesto. Kde mu­síš byť chladná preto, aby ti nik ne­mo­hol ub­lí­žiť.

Ni­kdy si to ne­mys­lela zle. Sna­žila si sa byť k ľu­ďom milá a neb­rala si do úvahy, žeby ťa mohli vy­užiť. Veď prečo by to aj ro­bili? No do­pla­tila si na svoju dob­rotu. Nie raz, ani dva­krát. Nie­ktorí si mys­lia, že si na­ivná, no v sku­toč­nosti to tak nie je. Veľmi dobre si uve­do­mu­ješ, že spô­sob, akým sa sprá­vaš k ľu­ďom, je od­ra­zom tvojho vnútra, ktoré si poc­tivo strá­žiš. Ne­vieš v ňom pes­to­vať ne­ná­visť, ne­tú­žiš po po­mste. Do­ká­žeš sa ovlá­dať a od­pus­tiť ľu­ďom, ktorí ti ub­lí­žili.

zdroj: Image by Free-Pho­tos from Pi­xa­bay

 

V tvo­jom sprá­vaní je vždy cí­tiť tro­chu lásky. Máš prob­lém dru­hým po­ve­dať nie a to aj vtedy, keď vieš, že to nie je správne. Už toľ­ko­krát si mu­sela po­tla­čiť to, čo v sebe cí­tiš, aby si ni­komu ne­ub­lí­žila. Zá­leží ti na tom, aby sa ľu­dia vďaka tebe ne­cí­tili zle. Ne­do­ká­zala by si žiť s po­ci­tom, že si nie­komu úmy­selne ub­lí­žila. No je ťažké žiť vo svete, kde každý po­zerá len sám na seba. Cit­li­vosť sa dnes už ne­nosí, be­z­o­hľad­nosť na­opak áno. Ten, kto vie byť tvr­dší, ví­ťazí.

Viem, že ťa to ob­čas ubíja a cí­tiš, že sa na teba rúti celý svet. Ne­za­budni však, že si vý­ni­močná, pre­tože si si za­cho­vala dobro, ktoré k sebe na­po­kon vždy pri­tiahne iné dobro. No pred­tým sa ešte mu­síš na­učiť pre­žiť v tomto svete, ktorý ťa skúša z kaž­dej strany. Ne­daj sa a ostaň sama se­bou. Raz príde nie­kto, kto v tebe uvidí po­klad a ni­kdy ne­do­volí, aby oň pri­šiel. 

Komentáre