Ahoj, 

som tu, aby som ti po­ve­dala, aká krásna si. Ako z teba vy­ža­ruje po­zi­tívna ener­gia a ra­dosť. Tvoje líca sú ako ruže, tvoje pery sú ru­bí­novo čer­vené a v očiach sa ti od­ráža láska.

Taká si krásna, keď si šťastná. 

Si krásna aj vtedy, keď si sama se­bou. Keď si v ku­chyni, va­ríš a spie­vaš si pes­ničky čo ti práve na­padnú. Máš toľko rôz­nych po­dôb. Vieš byť krehká, nežná a po­kojná dáma. No keď treba, mu­síš (a ty to ur­čite vieš) na­brať od­vahu a stáť si za svo­jim ná­zo­rom. Vieš pri­jať kon­štruk­tívnu kri­tiku a zlep­šo­vať sa, pra­co­vať na sebe každý je­den deň.

unsp­lash.com

Mi­lu­ješ úp­rimne a ce­lým srd­com. Keď si za­mi­lo­vaná chceš, aby to ve­deli všetci na­okolo. Srší z teba ra­dosť z kaž­dej strany. Chceš, aby aj os­tatní pre­ží­vali čo za­ží­vaš aj ty.

Keď pla­češ, chceš aby ťa nie­kto ob­jal. Keď sa sme­ješ, sme­ješ sa na­hlas a hr­delne. Keď sa učíš, ne­vadí ti strá­viť celý deň za­vretá v izbe alebo v kniž­nici. Vieš, že to bude stáť za to a má to zmy­sel.

Milá moja, vô­bec sa ne­tráp pre to, že ne­máš miery 90-60-90. Ne­rieš to, akú farbu na vlasy si máš dať, alebo aké očné tiene sú mo­derné. Sku­točné ženy to ne­rie­šia a sku­toční muži chcú in­te­li­gentné ženy, ktoré majú dobrý hu­mor a ve­dia si ži­vot vy­chut­ná­vať a te­šia sa z neho. Ty to do­ká­žeš. 

pe­xels.com

Si všetko v jed­nom. Si ako oheň a voda. Si ako deň a noc. Máš dobré a zlé dni (zlé len vtedy, ak za­spíš a ne­stí­haš, vtedy je to po­hro­ma­aaa 🙂 ). 

Máš skvelú ro­dinu, ktorá ťa mi­luje a je na teba pyšná. Máš pria­te­ľov, na kto­rých sa mô­žeš spo­ľa­hnúť a dô­ve­ro­vať im. Máš prácu, do kto­rej cho­díš rada a s úsme­vom. Štu­du­ješ na škole, ktorá ťa baví.

Drahá, máš byť za čo vďačná a ra­do­vať sa. 

Chcem vi­dieť na tvo­jej tvári úsmev. Tak sa usmej.

Komentáre