Ži­vot nám po­núka množ­stvo prí­le­ži­tostí. Po­núka nám nové dni, množ­stvo no­vých šancí na lepší ži­vot, lep­ších za­čiat­kov, no­vých ľudí, ktorí nám buď spes­tria náš ži­vot alebo nám v ňom spô­so­bia úplný chaos.

Mne ži­vot po­nú­kol stret­núť člo­veka, ktorý mi ub­lí­žil viac, ako sám chcel. Vtedy som sa veľmi zme­nila. Stala sa zo mňa bez­citná osoba, ktorá pre­stala ve­riť. Za­ho­dila som moje ru­žové oku­liare a pre­stala som byť spo­lo­čen­ská. Ne­mala som rada spo­loč­nosť a stala som sa in­tro­ver­tom.

zdroj: tum­blr.com

Kla­mala by som, ak by som tvr­dila, že som ne­stretla ľudí, ktorí to chceli zme­niť. K pár z nich som cí­tila istú nák­lon­nosť, no tam to aj skon­čilo.

Po­čas toho ob­do­bia ma skla­malo až prí­liš veľa ľudí..

A po­tom si do môjho ži­vota vkro­čil ty! Bolo to tak pri­ro­dzené, že som si to zo za­čiatku ani ne­vší­mala. Pri­šiel si ne­ná­padne ako zimný vá­nok, ktorý ma zrazu od­vial nie­kam, kde to ne­po­znám. Do sveta zá­zra­kov.

Po­stu­pom času som si uve­do­mila, čo si so mnou po­ro­bil. Uve­do­mila som si, že za­čí­nam po­ci­ťo­vať city, ktoré som do­te­raz ne­poz­nala.

Za­čala som nad te­bou pre­mýš­ľať a uve­do­mila som si, že si úplne iný ako os­tatní. Si svoj­ský a to sa mi na tebe páči. Si úplne iný typ, na aký som zvyk­nutá a možno práve to je na tom to pekné.

Za­budla som na všetko to zlé, pre­stala som cí­tiť ne­ná­visť, ktorá ma tak ovlá­dala a cí­tia som iba šťas­tie. Vždy, keď som si na teba spo­me­nula, iba som sa usmie­vala a mala som krajší deň.unsplash.com

Aj keď spolu nie sme tak často, o to viac si ce­ním chvíle, ktoré spolu trá­vime.

Ovlá­dol si mi my­seľ aj dušu.

 

A aj keď ne­viem, ako to celé skončí, či od­ídeš tak ne­ná­padne ako si pri­šiel, alebo osta­neš, ne­bo­jím sa, lebo viem, že te­raz pre­ží­vam jedno z najk­raj­ších ob­dobí v mo­jom ži­vote.

Komentáre