Pí­šeme listy a správy všet­kým mož­ným ľu­ďom, len nie sebe, a pri­tom my sme mali byť tí, ktorí sa po­ďa­kujú svo­jej osobe za to, že to zvláda. Po­vieš si, že načo si ďa­ko­vať? Si so se­bou 24 ho­dín denne a si je­diná osoba, na ktorú sa mô­žeš spo­ľa­hnúť a s kto­rou bu­deš do konca ži­vota. Ešte stále nič?

Ne­máme sa radi, od­cu­dzu­jeme svoje činy, ne­ďa­ku­jeme si. Naša se­ba­láska je na úrovni mrazu a my sa stále pod­ce­ňu­jeme. Čo tak na­pí­sať list sa­mej sebe? O tom, aká si skvelá, o tom, ako všetko zvlá­daš a aká si silná? Viem, že možno ne­pre­ží­vaš to naj­lep­šie ob­do­bie, no čo tak vy­ťa­žiť z toho to naj­dô­le­ži­tej­šie?

Pre­kážky do nášho ži­vota ne­pri­chá­dzajú len tak. Majú nás nie­čomu na­učiť a je len na nás, čo si z toho zo­be­rieme. Ak bu­deš celý čas na­dá­vať a ho­vo­riť, prečo práve ty, ne­mô­žeš sa ču­do­vať, že si ne­dô­ve­ru­ješ a ne­máš sa rada.

Naj­šťast­nejší ľu­dia nie sú tí, ktorí sa prob­lé­mom vy­hý­bajú. Na­opak. Sú to práve ľu­dia, ktorí sú prob­lé­mom vy­sta­vení, ale do­kážu ich rie­šiť s ele­gan­ciou a pô­va­bom.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (2)
zdroj: thought­ca­ta­log.com

Pro­sím, pre­staň byť na seba taká tvrdá. Už sta­čilo to ne­us­tále po­ni­žo­va­nie a se­ba­deš­truk­cia. Si tu na to, aby si žila, aby si tvo­rila a aby si niečo do­ká­zala.

Každý máme prí­le­ži­tosť uro­biť svet lep­ším. Každý máme niečo, čo mô­žeme odo­vzdať ďa­lej. Či už je to ume­lecký ta­lent, ná­pady, alebo čas, ktorý nie­komu po­môže. Všetko má zmy­sel. Aj tvoja exis­ten­cia, aj tvoje slová, aj tvoje sny a ná­pady.

Na­píš sebe list. Stíš sa do seba a roz­mýš­ľaj. Po­ďa­kuj za všetko, čo si do­ká­zala a mo­ti­vuj sa. Zvlá­daš to vý­borne, drahá, tak prečo toľké obavy. Si skvelá ka­ma­rátka, pria­teľka a ne­ne­cháš sa len tak ľahko od­ra­diť. Vlastne si mi vzo­rom a ja ťa ob­di­vu­jem. To ty však ne­vi­díš. Tí skvelí ľu­dia to ni­kdy ne­vi­dia.

Komentáre