Ahoj ka­ma­rátka,

viem, že tr­píš, aj keď o tom ni­kto ani len ne­tuší. Tr­píš po­ti­chu.

Vieš, že sa ne­mu­síš han­biť za to, že sa trá­piš, ale si člo­vek, ktorý sa rad­šej bude tvá­riť, že je všetko v po­riadku. Ty ne­pot­re­bu­ješ ľú­tosť, lebo si silná.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Ja ťa chá­pem. Tiež som si tým pre­šla.

Chá­pem, že zne­sieš veľa a chá­pem aj to, že keď už je toho na teba moc, uj­deš do úza­dia a tam po­ti­chu pla­češ a cí­tiš, ako tvoje srdce kr­váca.

Chá­pem, že roz­dá­vaš úsmev kaž­dému, kto okolo teba prejde a že sa sna­žíš tvo­jím úsme­vom zdvi­hnúť ná­ladu kaž­dému, kto je smutný, aj keď sama máš v srdci toľko bo­lesti.

Chá­pem, že sa sna­žíš vy­rie­šiť každý prob­lém, pre­tože sa sama trá­piš a nech­ceš, aby sa trá­pil nie­kto, koho máš rada.

Chá­pem, že si nie­kedy smutná z toho, že ľu­dia v tvo­jej blíz­kosti nie­kedy ne­vi­dia bo­lesť v tvo­jich očiach, pre­tože máš úsmev na pe­rách.

zdroj: unsp­lash.com unsp­lash.com

Chá­pem, že by si nie­kedy chcela kri­čať od bo­lesti, ale po­vieš si, že to ešte vy­dr­žíš.

Chá­pem, že bo­lesť, kto­rou si si pre­šla, ťa zme­nila. Uzav­rela si sa do seba a už ne­ve­ríš ľu­ďom.

Chá­pem, že si ve­rila ne­správ­nym ľu­ďom, lebo to sa ob­čas stane kaž­dému z nás. Viem, že to boli blízki ľu­dia, ktorí ťa zra­nili, keď si sa sama cí­tila na sa­mom spodku.

Milá ka­ma­rátka, chcem ti len po­ve­dať, že všetko, čo ro­bíš je v po­riadku, len pro­sím ne­buď smutná. Aj keď viem, že je ťažké vrá­tiť sa späť. Byť znova to krásne ve­selé dievča s úp­rim­ným úsme­vom od ucha k uchu.

Viem, že si si pre­šla svo­jím ma­lým pek­lom a po­viem ti, že bu­deš ešte veľmi pla­kať, no tak isto sa bu­deš ešte veľmi smiať. Pre­tože na každú slzu, ktorú ešte vy­ro­níš, bude dva krát toľko smie­chu, kto­rým bu­deš za­pĺňať každú miest­nosť, do kto­rej prí­deš a kto­rým bu­deš ho­jiť srd­cia tých, ktorí to budú po­tre­bo­vať.

Buď silná a ne­za­bú­daj, že som tu a chá­pem ťa.

Komentáre