Pa­mä­táš si to?

Keď sme sa pre­chá­dzali noč­ným mes­tom a pre­be­rali všetky témy, ktoré exis­tujú. Vtedy sme boli sami se­bou, ne­scho­vá­vali sme sa, ve­deli sme o všet­kom. Bol to čas, ktorý sa už ne­vráti, ale ja si to pa­mä­tám do dnes. Svetlo z po­u­lič­nej lampy os­vet­ľo­valo tvoje vlasy a mne sa zdalo až ne­možné, ako nie­kto tak do­ko­nalý môže exis­to­vať. 

Pa­mä­táš si to, ako si mi bol opo­rou? Vtedy, keď sme mali ťažké ob­do­bie a stál si pri mne. S tvo­jou po­mo­cou som všetko zvlá­dala a sna­žila som sa po­má­hať aj ja tebe. Na­vzá­jom sme pre­ží­vali smú­tok a plač. Všetky slzy sa však zá­zračne stra­tili v tvo­jom ob­jatí. 

uns­lash.com

Pa­mä­táš si aj to, ako sme sa smiali? Tak úp­rimne a od srdca až nás bo­lelo bru­cho. Pri po­ze­raní filmu, pri ho­vo­rení si vti­pov a vtip­ných si­tu­ácii. Ne­mala som sa smiať, ale s te­bou som sa smiala. Smiech je naj­lepší liek na všetko. 

A čo tie chladné je­senné ve­čery? Se­deli sme obi­dvaja pri­krytí de­kami vonku na la­vičke a pili ho­rúcu čo­ko­ládu. Ne­chý­balo nám nič. Mali sme všetko. Mali sme seba. 

Je až ne­možné, koľko veľa vecí sa udeje za tak krátky čas. Ty te­raz možno se­díš nie­kde inde s iným diev­ča­ťom vonku a roz­prá­vaš jej prí­hody zo stred­nej. Ona je te­raz tá, ktorá je šťastná v tvo­jom ob­jatí. A ja. Ja, ktorá som na­šla samú seba. Sama som pre­pla­kala veľa sĺz, aby som tu mohla byť. Aby som mohla nor­málne fun­go­vať po tom … po tom, čo si od­išiel. 

Bolo to ťažké ale zvládla som to. Po­sta­vila som sa na vlastné nohy a ro­bím veci, ktoré ma ba­via. Do ni­čoho sa ne­nú­tim a na­učila som sa znova úp­rimne usmie­vať. Na­šla som šťas­tie sama v sebe. 

Milé dievča, toto je pre teba. Pre teba, ktorá si zlo­mená roz­cho­dom. Ni­kdy ne­do­voľ, aby umrelo to dievča, tá žena v tebe. Ni­kdy jej ne­za­ka­zuj, aby pre­stala rásť. Nie je pod­statné, čo sa me­dzi vami stalo. Niečo vážne, alebo ma­lič­kosť. Ne­mô­žeš sa uzat­vá­rať do seba a strá­cať sa pred očami. Mu­síš žiť. Ob­jav samú seba a maj sa rada. Rob veci čo ťa ba­via a na­pĺňajú ťa. 

Ži svoj ži­vot, pro­sím. 

Komentáre