Drahá Ty, 

áno ty, ktorá máš ciele, máš plány a bu­dúc­nosť, ktorá je nád­herná, no možno ju mo­men­tálne tak ne­vi­díš. Chcem ti len po­ve­dať, že všetko je v po­riadku. Je v po­riadku, ak máš zlé dni, ak ti nie­kto ub­lí­žil či ťa zra­dil. Je v po­riadku, že sa ti ne­darí. Si presne tam, kde máš byť. Deje sa ti presne to, čo sa ti má diať. Viem, nie je to jed­no­du­ché, drahá. No čo všetko si už zvládla? Čo si už ne­pa­mä­táš na tie pre­bdené noci? Čo si už ne­pa­mä­táš, ako si všetko zvládla s hr­dos­ťou, ktorú na tebe ľu­dia tak ob­di­vujú? Hlavu hore prin­cezná, spadne ti ko­runka.

unsp­lash.com

Nie je pre­hra mať ťažké dni, nie je hanba pop­la­kať si alebo po­žia­dať nie­koho o po­moc. Ver, že o pár dní či me­sia­cov tvoje prob­lémy ne­budú pre teba vô­bec prí­ťa­žou a po­minú. Ne­rob si sta­rosti o to, čo bude, teš sa na to! Si mi­lo­vaná, tak mi­luj! Ne­vzdá­vaj sa. Ne­ľu­tuj. Krá­čaj ďa­lej. Zdvihni hlavu a bo­juj o kraj­šie zaj­trajšky. Ak po­tre­bu­ješ byť mo­men­tálne sama, buď. Ak cí­tiš, že po­tre­bu­ješ zmenu, urob ju. Ak vieš, že je čas opus­tiť fa­loš­ného pria­teľa, odíď. Je v po­riadku, ak ne­cí­tiš lásku, pod­poru a nie si za nič vďačná. Každá máme svoje trá­pe­nia, ktoré nám ve­dia úplne po­lo­žiť. Je však dô­le­žité po­sta­viť sa a krá­čať ďa­lej. Si silná, roz­umieš? Si silná! Už žiadne vý­ho­vorky, se­ba­ľú­tosť a od­cu­dzo­va­nie. Ab­so­lútna do­ko­na­losť je tu a te­raz, nie nie­kedy v bu­dúc­nosti, blíz­kej, či ďa­le­kej.

Ta­jom­stvo je v ko­naní – tu a te­raz. Je v tvo­jom vlast­nom ko­naní. Ig­no­ruj všetko, čo si o sebe mys­líš. Buď a sprá­vaj sa, ako keby si bol su­per, lebo ty ta­kým si. Všetko, čo k tomu po­tre­bu­ješ, je len od­vaha.

Milá žena, ob­di­vu­jem ťa za tvoju silu, za tvoje ná­zory a bo­jov­nosť. Ver sa­mej sebe a mi­luj samú seba. Je­dine tak náj­deš svoje šťas­tie. Búrka po­mi­nie, vý­jde Slnko. A ty sa usme­ješ. Ver mi.

Komentáre