Se­dím v izbe a ne­viem pre­stať na teba mys­lieť. Aj keď to bolo krátke, ale na­priek tomu to bolo tak in­ten­zívne. Stále si pre­mie­tam ako si mi dal vet­rovku keď mi bola zima. Ako som vedľa teba le­žala, boz­ká­vala ťa…. Mi­lo­vala som, keď si si ma pri­tú­lil k sebe. Mám ešte pred očami, keď sme sa spolu smiali ako blázni a bolo nám jedno či sa nie­kto na nás po­zerá. Ne­za­bud­nem na ten po­cit, keď som bola v tvo­jom tričku a cí­tila som ťa v ňom. Naj­rad­šej by som ho zo seba ani ne­vyz­liekla. Ob­di­vo­vala som ťa ce­lého aký si bol. Všetko na tebe som zbož­ňo­vala. Každé slovo, každé gesto.

zdroj: www.twenty20.com www.twenty20.com

Stál si pri mne aj keď mi bolo ťažko. Bola som silná už len preto, že som ve­dela, že ťa mám. Do­dá­val si mi od­vahu. Po­má­hal si mi. Mala som po­cit, že si ten pravý. Že som na­šla presne to, čo som hľa­dala…

No zrazu si bol od­me­raný. Od­mie­tal si ma. Vy­hý­bal si sa mi. Ne­chal si ma samú. Ne­po­ve­dal si mi, že kon­číš. Ne­po­ve­dal si ab­so­lútne nič. Os­talo po tebe len ti­cho a bo­lesť.

Ne­viem či si sa zľa­kol toľ­kých emó­cií. Možno si iba ne­bol pri­pra­vený pri­jať toľko lásky, koľko som ti chcela dať. A rad­šej si zdup­kal. Možno si sa iba hral s mo­jimi citmi. Možno si ma mal ako tro­fej alebo hračku, s kto­rou si sa iba po­hral, keď si sa nu­dil. A po­tom, keď ťa omr­zela, tak si ju za­ho­dil a vy­me­nil.

zdroj: www.twenty20.com www.twenty20.com

Pre­šlo už dosť času na to, aby sa rany za­ce­lili. Ale stále sú tam. Či už krá­čam po ulici, či se­dím v ka­viarni, ča­kám na vlak… proste vždy sa ob­ze­rám, či ťa ne­za­hliad­nem. Pred­sta­vu­jem si čo by som ti po­ve­dala, keby sme sa stretli, ale sama viem, že v sku­toč­nosti by som os­tala omá­mená bo­les­ťou zlo­me­ného srdca. Ne­viem kedy to prejde. Ale pri kaž­dom po­mys­lení na teba, si pra­jem nech už toto trá­pe­nie skončí.

zdroj: www.twenty20.com www.twenty20.com

Nech­cem od teba ľú­tosť ani ospra­vedl­ne­nie. Len dú­fam, že raz po­cho­píš ako si mi ub­lí­žil. Ale na­priek všet­kému ti pra­jem aby si aj ty na­šiel to, čo hľa­dáš, aj keď si to možno ne­na­šiel vo mne. A síce, si mi ne­do­ká­zal po­ve­dať ani zbo­hom. Ja ve­rím, že raz bu­dem silná a túto ka­pi­tolu v sebe uzav­riem s úsme­vom na tvári….

Komentáre