Drahý M.,

te­raz to možno vy­znie kruto. Možno niečo také ne­spraví každá žena. Ale predsa exis­tuje na tomto svete jedna taká, ktorá to spra­vila. Možno nie cie­le­nie a bez úmyslu, ale spra­vila to..

Bez­hlavo Ťa ľú­bila, usmie­vala sa na teba a s ra­dos­ťou na tvári dr­žala Tvoju ruku. No na­po­kon Ti ub­lí­žila. Zne­naz­dajky voči Tvo­jej úp­rim­nej a usmie­va­vej po­vahe. Ub­lí­žila Tebe, je­di­nému mu­žovi, ktorý by pre ňu znie­sol aj modré z neba, ak by to bolo po­trebné. S úsme­vom na pe­rách.

Viem, že si ju ľú­bil tak, ako žiadnu inú. Ta­kisto ako ona ľú­bila Teba. Uží­vali ste si čas strá­vený spo­ločne.

Možno ju ešte stále pre­klí­naš v tých chví­ľach, keď le­žíš v po­steli a sna­žíš sa za­spať. Alebo Ti už navždy z myš­lie­nok od­išla? Ktorá mož­nosť by mo­men­tálne mohla byť tou me­nej bo­les­ti­vou?

zdroj: unsp­lash.com

Viem, že Tvoje srdce bolo zlo­mené na ne­spo­čí­ta­teľné množ­stvo kús­kov. Keď si mi o nej pí­sal alebo niečo málo ho­vo­ril, ne­ve­dela som po­cho­piť, prečo práve Ty si mu­sel tak veľmi tr­pieť.

Viem, že v Tvo­jich myš­lien­kach zo­stane a viem aj to, že to te­to­va­nie bude mať o pár ro­kov oveľa väčší vý­znam ako má te­raz. Lebo o nie­koľko ro­kov bu­deš na to všetko po­ze­rať inak.

A možno práve v tých chví­ľach, keď bu­deš dr­žať za ruku tú na­ozaj pravú ženu, s kto­rou bu­deš ob­ja­vo­vať nový svet. S tou, pri kto­rej bu­deš cí­tiť opäť to sku­točné šťas­tie a lásku.

zdroj: unsp­lash.com

Aj keď sme dl­h­šiu dobu ne­boli v kon­takte a ne­viem, čo všetko si za to ob­do­bie pre­žil a na­učil sa, no som si istá jed­nou ve­cou. Nech už sa stalo aj čo­koľ­vek iné, mysli na to, že Ty si na­ozaj ten správny muž, ktorý bude už len šťastný a usmiaty.

Lebo ten Tvoj úsmev je jedna ne­ho­rázne čudná vec, ktorá vie toho až prí­liš veľa vy­rie­šiť.

Aj keď Ti bolo veľmi ub­lí­žené, som si istá, že si hrdo a s úsme­vom na tvári pôj­deš za svo­jimi vy­sní­va­nými cieľmi. S ci­ga­re­tou a ener­ge­tic­kým ná­po­jom v ruke.

S po­zdra­vom osoba, ktorá verí v Tvoje šťas­tie

Komentáre