Ahoj.

Týmto na­vo­nok ne­škod­ným slo­víč­kom si opäť za­čal so mnou kon­ver­zá­ciu v Mes­sen­geri. Po ta­kom dl­hom čase od roz­chodu. Akoby si pí­sal ne­ja­kému sta­rému pria­te­ľovi a nie žene, o kto­rej si tvr­dil, že ju mi­lu­ješ na­dov­šetko na svete. Aj na­priek tomu si sa však roz­ho­dol se­becky jej vy­tr­hnúť srdce z hrude a na­čisto ho spá­liť.

Pod­ve­dome som však tu­šila, že nie sme je­den pre dru­hého stvo­rení. Sme tak ne­uve­ri­teľne roz­dielni. Máme iné zá­ujmy, ná­roky či sny. No aj na­priek všet­kým týmto pre­káž­kam sme sa roz­hodli, že to spolu skú­sime.

Mi­lo­vala som ťa a ty mňa tiež. Verne, ne­zištne, tak bláz­nivo a hlúpo. So všet­kým, čo k tomu patrí. Presne takto sa mi to pá­čilo. Naša láska bola stre­lená a taká čistá. Uro­bila by som pre Teba čo­koľ­vek a ta­kisto aj Ty pre mňa.

Vďaka Tebe som uve­rila v sku­točné šťas­tie a ko­nečne som si bola istá, že to je ona. Láska. Mala som po­cit, že som ju ko­nečne po toľ­kých skla­ma­niach z ne­ús­peš­ných vzťa­hov na­šla. Vždy si mi vra­vie­val, že si ne­vieš pred­sta­viť ži­vot bezo mňa. To isté som po­ci­ťo­vala aj ja pri Tebe.

zdroj: Young happy girl ri­ding on a swing in the park

No v tom naj­nev­hod­nej­šom oka­mihu si sa roz­ho­dol zme­niť svoje roz­hod­nu­tie. Po­ve­dal si mi, že ma stále mi­lu­ješ, no po­tre­bu­ješ čas a viac pries­toru pre seba. Aby si sa ve­del správne roz­hod­núť. Na­roz­prá­val si mi všetky tie hlú­posti, no ja som ve­dela, že v tom bude iná žena. Ver mi, ni­kto na svete mi ne­ve­del po­môcť vy­rov­nať sa s tou bo­les­ťou. Ani moji pria­te­lia, ro­dina alebo ľu­dia, ktorí mi ra­dili. Do­konca mi ne­po­mo­hol ani al­ko­hol či tona slad­kostí, ktoré som v tom zá­chvate úz­kosti po­jedla.

Mala som po­cit, akoby si mi z hrude vy­tr­hol srdce a roz­po­lil ho na dve časti. Vy­tiekli z neho všetky naše krásne spo­mienky, láska či ta­jom­stvá, ktoré sme ke­dysi spo­ločne zdie­ľali. Krv môjho ra­ne­ného srdca sa zmie­šala s lit­rami sĺz, ktoré sa mi kvôli Tebe vy­ko­tú­ľali z očí.

Prav­dou je, že mi stále chý­baš. Aj po dl­hom čase tú­žim po tvo­jej blíz­kosti, vrúc­nom ob­jatí či lás­ky­pl­ných boz­koch. Každý je­den deň pla­čem a spo­mí­nam na čas, kedy sme boli spo­ločne šťastní. Te­raz po­ci­ťu­jem len ne­ko­nečnú práz­dnotu. Som ne­šťastná, skla­maná, na­štvaná a zra­nená zá­ro­veň.

Pa­mä­taj na to, že by si v žiad­nom prí­pade ne­mal ho­vo­riť žene jednu osudnú vetu: Ni­kdy ťa ne­opus­tím. No po­kiaľ mi spra­víš niečo, čo sa nedá od­pus­tiť, všetko sa zmení. Ne­dá­vaj jej ná­dej, že bu­dete spolu večne. Ona si to­tiž na­plá­nuje vašu spo­ločnú svadbu, za­čne vy­mýš­ľať mená bu­dú­cim po­tom­kom a verí, že osta­nete navždy spolu. Pre­tože Ty si jej na­roz­prá­val tieto bá­chorky a dal si jej po­cit vý­ni­moč­nosti.

zdroj: unsp­lash.com

Nie­kde pod­ve­dome tuší, že sa ta­kéto sľuby aj tak ne­na­pl­nia. No stále verí v Tvoju ob­rov­skú lásku, o kto­rej si ju ubez­pe­čil. Po čase sa však po­páli. Po­maly, bo­les­tivo a hl­boko. Tvoje klam­stvá ju zni­čia a bude tr­vať veľmi dlho, kým sa opäť po­staví na nohy.

Jed­ného dňa prí­deš na to, že si za­slúži nie­koho lep­šieho a Ty to nie si. Tak ju jed­no­du­cho po­šleš ka­de­ľah­šie či vy­me­níš za ne­jakú ľahko do­stup­nej­šiu, ktorá Ťa opustí po pár no­ciach. Kvôli chvíľ­ko­vému po­te­še­niu si stra­til nie­koho, kto Ťa sku­točne mi­luje. Pro­sím, z tej ďal­šej ženy, kto­rej srdce si zís­kaš, urob pri­oritu a sprav kvôli nej všetko. Ne­ub­líž jej tak ako mne, pre­tože to ne­une­sie. Sprá­vaj sa k nej naj­lep­šie, ako vieš a daj jej po­cí­tiť, že je je­di­nečná.

Aby si si však ne­mys­lel, že Ti vy­čí­tam všetko, čo si mi spô­so­bil, tak sa Ti mu­sím aj po­ďa­ko­vať. Vďaka Tebe som sa to­tiž po­u­čila zo svo­jich chýb a tiež som prišla na to, kto v sku­toč­nosti som. Som pre­sved­čená, že všetko sa deje z ne­ja­kého dô­vodu a Boh ob­čas robí roz­hod­nu­tia, kto­rým ni­kto ne­chápe. No aj na­priek tomu stále ži­jeme a sme oveľa sil­nejší ako pred­tým.

Chcem sa Ti po­ďa­ko­vať za po­cit, ktorý som vďaka tebe spoz­nala. Bola ním láska. Aj na­priek tomu, ako sme do­padli, mi­lo­vali sme je­den dru­hého. A to bol ten najk­rajší po­cit na svete. Ta­kisto sa Ti chcem po­ďa­ko­vať za zlo­mená srdce. Aj keď to možno znie zvláštne, no táto bo­lesť ma uro­bila sil­nej­šou, ako som do­te­raz bola.

zdroj: unsp­lash.com

Ďa­lej si ma na­učil vá­žiť si všetky tie kaž­do­denné ma­lič­kosti, ktoré nám ži­vot po­núka. Pre­tože ni­kdy ne­vieme, čo nám osud pri­pra­vil a kedy o ne prí­deme. Tiež si mi do­ká­zal, že si svojho bu­dú­ceho par­tnera mám vy­be­rať na­ozaj dô­sledne, aby som sa opäť ne­s­kla­mala. Za toto všetko Ti ne­smierne ďa­ku­jem.

Po­sledná vec, ktorú Ti chcem po­ve­dať je, že spo­mí­nam len na to krásne. Tr­pké spo­mienky som vy­ma­zala z hlavy a keď na Teba mys­lím, tak sa usmie­vam. Dú­fam, že jed­ného dňa náj­deš svoje šťas­tie a ženu, ktorá bude Tvo­jou spriaz­ne­nou du­šou. Ve­rím, že na náš vzťah máš aj pekné spo­mienky, pri kto­rých sa letmo usmie­vaš. Bol si mo­jou pr­vou lás­kou a ja som bola tá žena, ktorú si pr­vý­krát sku­točne mi­lo­val. Časť môjho srdca Ťa ne­us­tále mi­luje. Zbo­hom. 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre