Pí­šem tebe, čo máš zlo­mené srdce zo vzťahu.

Tebe, čo si ne­za­daná už dl­h­šiu dobu.

Tebe čo sa ne­vieš roz­hod­núť …alebo do­konca tebe, ktorá si bola „vy­me­nená“ za inú, či tebe, ktorá si si vy­brala seba.

Úp­rimne som pre­mýš­ľala a člo­vek by mal chcieť od ži­vota niečo viac.

Mal by mať vlastné sny, ciele či úspe­chy.

Naj­ľah­šie sa píše o láske a vzťa­hoch atď.

Nie­ktoré z nás už na lásku „ne­ve­ria“, za­ho­dili sme ju do kra­bičky a dali pod po­steľ.

No ve­rím, že ty nie si jed­nou z nich a ak áno, do­voľ mi ťa pre­sved­čiť o opaku.

Ľu­dia veľmi ne­mu­sia prí­behy, ko­luje me­dzi nimi zá­visť, žiar­li­vosť, moc vlast­niť.

Ľu­dia ve­ľa­krát po­ve­dia, že ne­ve­deli o nie­čom a že ak by o tom ve­deli, tak by to ni­kdy ne­spra­vili.

Ne­sú­hla­sím.

Člo­vek si ve­ľa­krát be­rie čo chce.

„Veď, aké by to bolo, keby ti nie­kto v jed­nom z naj­šťast­nej­ších ob­dobí tvojho ži­vota, toto šťas­tie zo­bral? Len tak……“ –ano­nym

 

unsp­lash.com

Nie­ktorí ľu­dia ve­ria v karmu. Bo­žie mlyny. Vraj zväčša za­ži­jeme to, čo sme nie­komu uro­bili.

To, že ťa opus­til tvoj chlap bolo dobré, dal ti pries­tor rásť.

Dal ti pries­tor byť nád­her­nou a byť sil­nou.

Dal ti pries­tor na­učiť sa a uží­vať si chvíle s ro­di­nou a pria­teľmi.

Dal ti šancu roz­ví­jať sa.

Prísť na to, čo chceš a čo už v ži­vote nech­ceš.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

To, že si sama vô­bec ne­ľu­tuj.

Si dievča, ktoré chce viac.

Viem, že sa te­šíš, keď láska znova príde.

Vieš, že to bude „čisté“ a bude ti na tom zá­le­žať.

Pra­cu­ješ na sebe, aby si ve­dela byť lep­šia par­tnerka.

Za to ťa ob­di­vu­jem.

Do­spela si od­vtedy.

unsp­lash.com

To, že si ne­roz­hodná, nie je vô­bec chyba.

Chceš si byť istá a nech­ceš ni­koho zra­niť.

Chrá­niš svoje srdce, ale aj jeho.

Si cit­livá.

Ne­bo­jíš sa uká­zať svoje emó­cie, pre­tože aj keby ti to s ním ne­vyšlo, osta­nete pria­teľmi.

Vaše pria­teľ­stvo je to, na čom Vám zá­leží.

zdroj: pe­xels.com pe­xels.com

Dievča, pre teba mám špe­ciálne slová, keďže si bola „vy­me­nená“, pod­vá­dzaná, kla­maná.

Taký chla­pec si ťa ne­za­slúži.

Do­ká­zal ti kla­mať do očí.

Kto by to len po­ve­dal, že tá, na ktorú naj­viac pred te­bou na­dá­val, bude jeho vy­vo­lená.

Pre­tože ty si za­slú­žiš nie­koho, s kým mô­žeš fi­lo­zo­fo­vať o hviez­dach.

Ne­za­slú­žis si nie­koho, kto sa s te­bou roz­íde x-krát a vráti sa y-krát.

Za­slú­žiš si nie­koho, komu mô­žeš po­ve­dať svoje sny a on ťa pod­porí.

Nie­koho, kto ne­zruší vaše plány.

unsp­lash.com

A ty dievča moje čo si si vy­brala seba…si moja na­job­ľú­be­nej­šia.

Vieš, že ni­kdy ne­za­bú­dame na tie naj­jed­no­duch­šie veci.

Na pre­krí­žene ma­líčky so sľu­bom, že osta­neme ka­ma­ráti.

Na to kus­nu­tie do pery a tak ma­gický po­hľad.

Na prvé zlo­mené srdce a prvú lásku.

Chceš nie­koho, kto bude mať rád tvo­jich ro­di­čov a rád s nimi pôjde aj na vý­let aj s te­bou sa­moz­rejme.

Nech­ceš vzťah, kde je­den sa ide roz­dať a druhý nič.

zdroj: unsp­lash.com

unsp­lash.com

„Ne­ho­vor mi, že som krásna.

Rad­šej mi po­chváľ mo­zog.“-CH.Yang

Za­slú­žiš si niečo viac. Nie­koho, pre koho bu­deš chcieť byť lep­šia.

Nie­koho, pred kým sa ne­bu­deš báť byť sama se­bou, a aj vtedy, keď si zra­ni­teľná.

A preto sa ne­boj chcieť viac v rôz­nych sfé­rach ži­vota, lebo len voľ­bami tvo­ríme seba sa­mých lep­šími.

„Obeta“-ano­nym

Komentáre