Práve som do­po­ze­rala film Dear John. Je­den z najk­raj­ších fil­mov, aké som kedy vi­dela. A áno, mal si pravdu. Ten film bol čias­točne o nás. Tiež sme sa spoz­nali ná­hodne. Tiež sa z toho stala veľká láska. Ale my bu­deme mať šťastný ko­niec. Na­vzá­jom sa učíme čo naj­viac toho dru­hého mi­lo­vať, všetko si ho­vo­riť, chá­pať sa….. A mohla by som takto po­kra­čo­vať ďa­lej. Tiež by som si mohla tieto slová ucho­vať len pre seba. Do­okola si ich čí­tať, do­okola do­pĺňať ďal­šie a ďal­šie spo­mienky, pre ktoré ťa mi­lu­jem.

zdroj: unsp­lash.com

Ale ja to ne­uro­bím. Pô­vodne som si chcela ne­chať to v den­níku. Na­miesto toho som ich vy­trhla a da­ru­jem tebe. Aby si si ich čí­tal a ni­kdy ne­za­bu­dol nato, že aj keď ne­mô­žem byť stále pri tebe, každé ráno ťa nežne zo­bu­diť, moje srdce si ťa vy­bralo. Práve teba spo­me­dzi všet­kých. Viem, že to ne­máme ľahké. Viem, že to bolí. Ale je to iná bo­lesť. Bo­lesť, ktorá ma robí šťast­nou. Dlho som hľa­dala chlapa ako ty. Pre kto­rého bu­dem vždy krásna. Ktorý ma vidí takú, aká som. Ktorý pre mňa spraví všetko a do­ka­zuje mi to každý deň. Možno sme te­raz od seba ďa­leko. Možno sa cí­tim te­raz sama. Každý deň sa pre­chá­dzam po mies­tach kde sme krá­čali spolu. Opa­ku­jem si do­okola tie chvíle. A ve­rím, že je to iba za­čia­tok nášho spo­loč­ného ži­vota.

Mi­lu­jeme sa až to bolí. Ale tak má láska vy­ze­rať. Má byť pravá, vzá­jomná a tr­vať navždy. Práve ta­kúto lásku ti chcem dať. S te­bou sa cí­tim v bez­pečí. Uží­vam si každý je­den mo­ment. Ni­kdy som to ne­za­žila. Za­pl­nil si mi v srdci veľkú dieru, ktorú iní spô­so­bili. Si môj liek. Každé ráno sa bu­dím a viem, že pre nie­koho tu som. Od­po­čí­ta­vam dni kedy bu­deme opäť spolu. Opäť si všetko spí­šem, aby som mala spo­mienky, ktoré si ne­skôr spolu obaja pre­čí­tame. Ne­vyb­rali sme si je­den dru­hého zle. No ani sme si ne­vyb­rali tú naj­ľah­šiu cestu. Ale vy­brali sme si srd­com. Spolu to zvlád­neme. Každú jednu pre­kážku spolu vy­rie­šime. Láska zna­mená da­ro­vať sa­mého seba. V tomto liste som spí­sala všetky moje myš­lienky a po­city, ktoré k tebe cí­tim. Ni­kdy sa ťa ne­vzdám. Si člo­vek, pre kto­rého sa oplatí pla­kať, ve­riť, bo­jo­vať. Za ten krátky čas čo sme spolu máme za se­bou veľa pek­ných spo­mie­nok a veľa ďal­ších dní, ktoré chcem pre­žiť iba s te­bou.

MI­LU­JEM ŤA

Komentáre