Pa­mä­táš si, ako sme vždy plá­no­vali, že bu­deme bý­vať vedľa seba? V ro­din­nom dome s upra­ve­ným tráv­ni­kom a do­ko­na­lým man­že­lom, ktorý v jed­nej ruke drží dcérku v ru­žo­vej ty­lo­vej suk­ničke a v dru­hej práve spra­venú san­griu? Uzná­vam, bola to dosť kon­krétna pred­stava. Ve­černé roz­ho­vory nie­kedy za­hŕňali až pri­veľa de­tai­lov, ale tebe to ni­kdy ne­va­dilo.

Boli sme len my dve, a tak nám to vy­ho­vo­valo naj­viac

Byť tvo­jou naj­lep­šou pria­teľ­kou vy­ža­do­valo veľa tr­pez­li­vosti a odol­nosti voči štip­ľa­vým ko­men­tá­rom. Ni­kdy som sa však ne­nu­dila. Spolu sme tvo­rili ne­ro­zlučnú dvojku, takú, ktorá vo filme skončí buď v spo­loč­nej cele, alebo príde s vlast­ným ta­neč­ným čís­lom. Stáli sme pri sebe aj po tom, ako sa jedna z nás ostri­hala, a ešte aj te­raz by som sa po­bila za tvoju česť, keby to bolo nutné.

zdroj: pe­xels.com

 

Na­vzá­jom sme si boli tými naj­väč­šími fa­nú­šič­kami a hoci sa už ne­roz­prá­vame, stále ti pra­jem len to naj­lep­šie. Mrzí ma, že som ti ne­pí­sala pria­nia k na­ro­de­ni­nám. Mrzí ma aj to, že pie­seň, ktorú som pre teba zlo­žila, si si už ne­stihla vy­po­čuť. Ne­ve­dela si o nej. Cí­tili sme, že sa od seba vzďa­ľu­jeme. Nech­cela som ťa však nú­tiť, aby si os­tala.

Naj­lep­šie pria­teľky na dobu ur­čitú?

Kla­mala by som, keby som po­ve­dala, že to bolo spo­ločné roz­hod­nu­tie. Od­išla som skôr, ako by si to spra­vila ty, pre­tože som už ďa­lej jed­no­du­cho ne­vlá­dala. Každý máme svoje chyby, no ja som viac ne­do­ká­zala zná­šať fakt, že tvoje prí­sľuby boli iba prázdne slová. Bola si pre mňa všet­kým a ver, že som nad tým dlho pre­mýš­ľala. Naj­hor­šie na tom však ne­bola strata naj­lep­šej pria­teľky.

Stra­tila som nie­koho, komu som sa mohla zdô­ve­riť so všet­kým. Ženu, ktorá mi vždy kryla chr­bát a obe­to­vala každú mi­nútu, ktorú mohla, aby tu bola pre mňa. Stra­tila som teba a s te­bou aj kú­sok seba.

zdroj: pin­te­rest.com

 

Te­raz máme vlastné ži­voty, ako keby sa naše prí­behy ni­kdy ne­stretli. Spoz­nala by si ma, keby si ma za­hliadla v dave? Za­má­vala by som ti, ak by si okolo pre­chá­dzala s ľuďmi, o kto­rých už nič ne­viem? Je zvláštne, ako sa naše cesty roz­išli, a pri­tom štu­du­jeme aj bý­vame v tých is­tých mes­tách. Ni­kde ťa však už ne­ví­dam.

Chcem, aby si ve­dela, že to ne­bola ni­koho chyba. Ni­kdy ne­za­bud­nem na to, čo sme spolu pre­žili a spo­mí­nať bu­dem na tie dobré časy, sľu­bu­jem. Ve­rím, že ty tiež.

Komentáre