Kaž­do­denná re­a­lita nás učí, že naše sny a ide­ály sa stá­vajú čo­raz vzdia­le­nej­šou, ne­spl­ne­nou túž­bou. Ale sú tu me­dzi nami aj takí, ktorí ne­sní­vali prí­liš dlho. Je v tom má­gia alebo osud? Možno nám to ob­jasní sa­motná Lída.

Po­čul si to? Ho­vorí sa o nej, že mi­lo­vala diabla!

Práve táto veta od­znela po pre­mi­ére filmu v ki­no­sále ako prvá.  Fan­tas­tický alebo ne­mravný? Di­váci sú v po­ku­šení! Ka­te­gó­ria OUT alebo ON? Zmie­šané  po­city ko­lujú ce­lým sve­tom ! Ta­kisto ako aj my, bežní laici, ale zato mi­lov­níci vzru­šu­jú­cej ki­ne­ma­to­gra­fie, roz­po­ru­my­selné ná­zory  pre­ží­vajú aj sa­motní kri­tici. Krása, šar­man­tnosť, ohro­mu­júci se­xe­a­pil. Len jedna z tvári mi­lo­va­nej aj ne­ná­vi­de­nej Ba­a­ro­vej!

Screen Shot 2016-02-21 at 11.30.55

foto: re­pro you­tube

,,Hot or Not?”

His­to­rický, dra­ma­tický, do­ku­men­tárny film o jed­nej z naj­sláv­nej­ších a najk­raj­ších žien Európy Líde Ba­a­ro­vej, je na­to­čený podľa sku­toč­nej uda­losti. Po­sols­tvo ne­spl­ne­ného sna Lí­di­nej matky (Si­mona Sta­šová ) stať sa žia­da­nou a uzná­va­nou he­reč­kou na­plní jej pô­vabná dcéra Lída, v hlav­nej úlohe pre­zen­to­vaná he­rečka Ta­tiana Pau­ho­fová .V roku 1934 opúšťa svoju českú vlasť a pri­chá­dza do jed­nej z naj­väč­ších met­ro­pol fil­mo­vého prie­myslu. Sa­motný Ber­lín jej po­nú­kol ne­pred­sta­vi­teľné mož­nosti he­rec­kej ka­ri­éry, kde po­kra­čuje v ne­spl­ne­nom sne stať sa he­reč­kou, nie len svo­jej matky, ale na­pl­nila aj ten svoj. Túžbu po  kráse, sláve a bo­hat­stve.

Na oplátku, Lída vy­tiahla tie naj­väč­šie tromfy a oča­rila nie­len ne­mec­kých fa­nú­ši­kov, ale zo svo­jej krásy, šarmu a ta­lentu zaim­po­no­vala aj sa­mot­nému pred­se­dovi  na­cis­tic­kej pro­pa­gandy a pra­vej ruky Hit­lera, ktorý sa do nej bez­hlavo za­mi­lo­val. Av­šak práve v tomto ob­dobí sa ne­ta­jila nák­lon­nos­ťou k pre­slá­ve­nému her­covi Gu­sta­vovi Froh­li­chovi .

Tajná láska a idol všet­kých ne­mec­kých žien, sa spolu s Lí­dou pre­sťa­ho­vali do pre­py­cho­vej vili v pre­stíž­nej Ber­lín­skej štvrti. Mladá  vtedy len dvad­sať ročná Lída sa mylne dom­nieva že táto láska vy­drží navždy. Karty za­mieša  skrý­vaná nák­lon­nosť Hit­lera, ktorý po náv­števe fil­mo­vého ate­li­éru si pri po­hľade na Lídu pri­po­me­nie  dávno  pra­chom za­pad­nuté city, ku ke­dysi osu­do­vej žene z jeho mi­nu­losti. Teda  vý­znam slova láska. Ako kú­zlom hyp­no­ti­zu­jú­cej kobry si Lída zís­kava pria­zeň mu­žov a di­vá­kov po ce­lom Ne­mecku. Jej sláva vy­stúpi  na naj­vyš­šiu úro­veň, ži­vot  už ne­môže byť  na­blýs­ka­nej­ším až do mo­mentu…

Screen Shot 2016-02-21 at 11.31.16

foto: re­pro you­tube

Keď  zistí, že Pán Go­eb­bels je nie­len jej su­se­dom, ale aj ži­vot­nou lás­kou. Po­vr­chnú, fy­zickú túžba po kráse ako is­tota u idola Gu­stava, strieda sku­točná vrúcna chti­vosť. Popri po­li­tic­kých vý­stu­poch najvp­lyv­nej­šieho reč­níka na­cis­tic­kej strany za účasti Lídy Ba­a­ro­vej Gu­stav stráca tr­pez­li­vosť a v ne­dô­vere ich spo­lu­ži­tia ju vy­ha­dzuje z domu.

Tu do­stáva šancu za­ká­zaná láska.  Go­ebels už ne­do­káže viesť dva ži­voty, mi­lu­jú­ceho otca a man­žela a na dru­hej strane  tajný vzťah s mi­len­kou Lí­dou. Je ochotný vzdať sa fun­kcie mi­nis­tra pro­pa­gandy a opus­tiť ro­dinu, čo by zna­me­nalo ab­so­lútny ko­laps au­to­rity ne­mec­kej strany. Hit­ler ta­kúto mož­nosť ne­pri­púšťa a navždy ob­me­dzí  me­dzi nimi aký­koľ­vek kon­takt. Ne­šťast­nej Líde sa rúca celý svet.

Fi­nan­co­va­nie fil­mov v kto­rých bola ob­sa­dená je za­sta­vené, fil­mo­va­nie zru­šené  a pre­mie­ta­nie za­ká­zané. A svoju lásku po­cíti už len vo svo­jich snoch . Po tejto ob­rov­skej zrade má za­ká­zané opus­tiť Ne­mecko. Po­čas Kriš­tá­ľo­vej noci sa jej po­da­rilo utiecť späť do svo­jej vlasti, kde ešte na­ch­víľku po­cíti slávu v nie­koľ­kých úspeš­ných fil­moch. Tie sa však stra­tia v po­ní­žení a opo­vr­ho­vaní zo strany čes­kého ľudu.

Za­sle­pená lás­kou alebo mo­cou si Lída ne­skoro uve­do­muje, aký kríž a bre­meno uvr­hla na svoju ro­dinu, ktoré sa stup­ňuje a zdá sa že ni­kdy ne­končí. Po ne­ľud­skej smrti jej matky a sa­mov­raždy ses­try sa zdá, žeby utr­pe­niu mo­hol byť ko­niec. Ale? Nie je.

zdroj: al­linfo.sk, ti­tulná foto: re­pro you­tube