Chcela by si si ve­dieť pekne a pri­tom jed­no­du­cho na­lí­čiť oči? Si v tomto za­čia­toč­níčka a chceš sa na­učiť spô­sob ako na to? Po­tom je na­sle­du­júce vi­deo presne pre teba! Krásne a pri­tom ľahké lí­če­nie očí sa vďaka nemu na­učíš krok za kro­kom.

Zá­kla­dom je po­u­žiť na viečko ko­rek­tor alebo bázu pod očné tiene – tieto pro­dukty viečko vy­hla­dia a tiene budú lep­šie dr­žať. Za­fi­xo­vať ich mô­žeš púd­rom. Dô­le­žité je vy­brať si správne od­tiene, ktoré sa ti budú ho­diť. Mala by si si vy­brať 3 tiene – zá­kla­dom bude stredný, ktorý bude hlav­nou far­bou (pre jeho správne ur­če­nie si mô­žeš po­môcť svo­jím ob­ľú­be­ným rú­žom). Druhý tieň bude od tohto svet­lejší a bude slú­žiť na pre­jas­ne­nie a tretí bude tmavší na zvý­raz­ne­nie. Veľa toho zá­visí aj od štet­cov, ktoré po­u­ží­vaš – mali by sa ho­diť k štruk­túre tie­ňov, ktoré po­u­ži­ješ.

Za­čni tým, že „stredný“ od­tieň na­ne­sieš na miesto, kde sa viečko ohýba, nie však vyš­šie ako je kosť. Oko maj pri tom ot­vo­rené, aby si lep­šie vi­dela, ako ti to ide. Po­kra­čuj tmav­ším od­tie­ňom, kto­rým si oko vy­kon­tú­ru­ješ. A to tak, že ho po­u­ži­ješ na von­kaj­šiu časť viečka. Drž sa pri zá­hybe a pod ním, nie nad. Blen­duj ho tak, aby s pr­vým tie­ňom vy­tvo­ril pri­ro­dzený pre­chod. Tre­tím kro­kom je najs­vet­lejší od­tieň – ap­li­kuj ho do vnú­tor­ného kú­tika oka. Mô­žeš ešte po­u­žiť ne­jaký svetlý, trb­lie­tavý tieň, kto­rým si pre­jas­níš miesto pod obo­čím a stred vnú­tor­ného kú­tika. A máš ho­tovo!

Komentáre