Ne­poz­nať iko­nické meno, Karl La­ger­feld, zna­mená v mód­nej bran­dži faux pas. Ne­byť Karla, dnešná móda ne­po­chybne nie je tým čím re­álne je. Len malú väč­šinu osôb, ktorá vo svo­jom ži­vote robí niečo na­ozaj vý­ni­močné (bez ohľadu na ob­lasť), mô­žeme za­ra­diť me­dzi sku­točné ži­júce le­gendy. Čo sa týka módy a sú­čast­nosti, si do­vo­lím tvr­diť, že Karl La­ger­feld je na pr­vom mieste v zo­zname. Jeho módny ja­zyk je drzý rov­nako ako jeho vý­roky, ale do čier­neho triafa pra­vi­delne. Ko­niec­kon­cov je to spolu s bie­lou, farba do kto­rej sa naj­čas­tej­šie ob­lieka. Čierne oku­liare ne­us­tále na očiach spolu s vlasmi zop­nu­tými v chvoste, sú niečo, vďaka čomu ho vždy spoz­náš. Je to proste kla­sik !maxresdefaultZdroj : you­tube.com

Mys­lím, že mô­žeme byť spo­kojní za to, kam sa po­sú­vame. To, že pre­dajňu značky Karl La­ger­feld náj­deme v uli­ciach sve­to­vých epi­cen­tier módy ako sú New York či Pa­ríž ni­koho ne­prek­va­puje. To, že túto pre­dajňu náj­deme na pr­vom po­schodí bra­ti­slav­ského Au­parku, ur­čite ne­patrí me­dzi naše sa­moz­rej­mosti. Sú­časná po­nuka, sve­to­vej módy u nás sa týmto roz­hod­nu­tím vy­špl­hala o nie­koľko stu­pien­kov vyš­šie. Ne­viem sa doč­kať, čo príde ako ďal­šie !berlinPre­dajňa Karl La­ger­feld v Ber­línekparisPre­dajňa v Pa­ríži

Zdroj : pla­jer-franz.de/en

Pre­hliadku tejto novo ot­vo­re­nej pre­dajne sme si sa­moz­rejme ne­mohli ako praví módni fa­na­tici ne­chať ujsť. Fotky bra­ti­slav­skej pre­dajne náj­deš v článku niž­šie. Ak však ne­vieš kto je Karl, veľmi rada ti o ňom niečo pre­zra­dím. 😉

karl-youngKarl sa na­ro­dil v roku 1933 v ne­mec­kom Ham­burku, dnes má (už) 83 ro­kov, ve­riť mu to však ne­bu­deš rov­nako ako ja. Od ne­ja­kého se­nil­ného deda, ktorý nosí po­nožky v san­dá­loch na český štýl, má to­tiž na ki­lo­metre ďa­leko! Pre­slá­vil sa ako ne­zá­vislý módny tvorca, ktorý spo­lu­pra­co­val s mno­hými znač­kami ako sú Cha­nel, Chloé či Fendi. Na za­čiatku 80.ro­kov vy­tvo­ril svoju vlastnú značku La­ger­feld. Za­me­ria­val sa na tvorbu par­fu­mov a ko­lekč­ného ob­le­če­nia.

 

Keď mal 22 ro­kov, vy­hral pr­ven­stvo v sú­ťaži o naj­lepší ná­vrh ka­báta a vy­slú­žil si tým prácu u Pierra Bal­maina. Ak sle­du­ješ módu ur­čite vieš, že toto meno je po­jem tiež. Bal­main, do­dnes patrí me­dzi zvučné, lu­xusné značky sú­čast­nosti. Veľ­kou zau­jí­ma­vos­ťou je ur­čite fakt, že Karl La­ger­feld, v tejto sú­ťaži sú­ťa­žil s Yves Saint-Lau­ren­tom, ktorý si od­nie­sol pr­ven­stvo za ná­vrh šiat. Ako pre­hlá­sil Karl “Yves vtedy pra­co­val pre Di­ora. Os­tatní mladí ľu­dia pra­co­vali pre Ba­len­ciagu a mys­leli si o ňom, že je to Boh, ale na mňa žia­den veľký do­jem ne­uro­bil.” Už na za­čiatku jeho ka­ri­éry, vi­díme pevné pre­sved­če­nia a úp­rimné ná­zory bez za­oba­ľo­va­nia.karl-lagerfeld-chez-jean-patou-en-1959Zdroj : femme.kg

Karl, vy­s­trie­dal prácu u via­ce­rých mód­nych ná­vrhá­rov, no ni­kde ho to prí­liš ne­ba­vilo. Skú­šal sa vrá­tiť aj do školy, ale na­ko­niec sa roz­ho­dol na tieto veci vy­kaš­lať a za­lo­žil si vlastný ob­chod v Pa­ríži. Rád ho­vorí, že ho učil ži­vot. Ne­skôr mu vešt­kyňa Chris­tiana Di­ora, pred­po­ve­dala úspech v ob­lasti módy a par­fu­mov. Ne­mý­lila sa, ko­niec­kon­cov, prí­liš veľké schop­nosti na to mať ani ne­mu­sela.slide_249638_1497618_free

karl-lagerfeld-by-piotr-stoklosa-for-viva-designscene-net-05V roku 1982 za­čal pra­co­vať ako hlavný ná­vrhár značky Cha­nel a pra­cuje tak do­dnes. My všetci sme mu za to vďační, pre­tože sa tvrdí, že ne­byť Karla, táto značka by sa do­dnes na scéne ne­u­dr­žala. Známy je pre­dov­šet­kým svo­jou kon­tro­verz­nos­ťou, na za­čiatku 90.ro­kov oslo­vil nie­koľko strip­té­rok a por­no­he­rečku, aby pred­vá­dzali jeho čierno bielu ko­lek­ciu. Pre­hliadka do­konca za­prí­či­nila, že sa Anna Win­tour – šéf­re­dak­torka ame­ric­kého Vo­gue, po­sta­vila a od­išla. Vieme si pred­sta­viť ten škan­dál, dnes je už všetko sa­moz­rejme v po­riadku a Karl s An­nou Win­tour sú nie­koľ­ko­roční pria­te­lia...

 

Vy­tvo­ril nie­koľko iko­nic­kých mo­de­lov, tvo­ril pre mená ako sú Ma­donna a sa­moz­rejme nie­koľko ďal­ších -„kto nemá od neho mo­del ako keby ani nič ne­zna­me­nal“. Kaž­do­ročne na­vrhuje ne­za­bud­nu­teľné pre­hliadky pre Cha­nel, ktoré sú kaž­do­ročne ume­lec­kým die­lom. Si­tu­uje ich to­tiž do miest, ako sú su­per­mar­ket, le­tisko či zá­mok. Se­dieť na jeho pre­hliadke, resp. pre­hliadke Cha­nel je pre ne­jed­ného mód­neho mi­lov­níka ce­lo­ži­votný zá­ži­tok. Zbož­ňuje mo­delku Caru De­le­vingne, ktorá sa s ním na konci kaž­dej pre­hliadky, dr­žiac sa za ruky, prejde po móle. Ve­nuje sa aj fo­to­gra­fiám, žije so svo­jou sláv­nou ma­čič­kou Chou­pette a randí s o nie­koľko de­sia­tok ro­kov mlad­šími sexy mužmi. karl-lagerfeldZdroj : you­tube.comklst

  Zdroj : femme.kg

„Na­vrhu­jem tak, ako dý­cham. Ne­pý­tate sa, aby ste mohli dý­chať. Jed­no­du­cho sa to stane.“

„Di­éta je je­di­nou hrou, kde vy­hráte, ak niečo stra­títe.“

 

 Fo­to­gra­fie pre­dajne Karl La­ger­fel v bra­ti­slav­skom Au­parkuunname5dunnamed6unnamed3image13unnamed4image4unnamedunnamed2

foto: od­zadu.sk                       

Komentáre