Si presne jedna z tých, ktoré za­žili viac trá­pe­nia, ako si za­slú­žia. V tvo­jom ži­vote je toho dosť ale ja viem, že sa stále sna­žíš byť ná­po­mocná a sna­žíš sa byť šťastná pre každú ma­lič­kosť. Mala by si do­stá­vať lásku od kaž­dého, no na­miesto toho stále do­stá­vaš len umelé frázy a tá láska hodná tvojho srdca stále ne­pri­chá­dza.

zdroj: unsp­lash.com

Každý deň je pre teba nový za­čia­tok. Každý je­den deň sa sna­žíš byť tu pre kaž­dého jed­ného člo­veka, ktorý ťa pop­rosí o po­moc, hoc ju sama po­tre­bu­ješ. Si tu presne preto, aby si po­má­hala svo­jou lás­kou. Ve­rím, že raz do­sta­neš toľko lásky, koľko si tvoja duša za­slúži. Raz si po­vieš, že to všetko stálo za to. Ko­nečne príde ten čas keď, si po­vieš, že roz­umieš prečo to všetko od­išlo, hoc to bolo prí­liš krásne. Všetky tie zlo­mené srd­cia, všetky tie frázy a všetky skla­ma­nia sa po­minú, pre­tože príde nie­kto, kto tvoju lásku ocení.

Do­vtedy….

Buď od­daná svo­jej láske. Snaž sa byť opo­rou pre ľudí, ktorý to po­tre­bujú. Ver, že sa ti to všetko vráti. Tvoja láska po­máha ľu­ďom každý je­den deň a je len na nich, či si tvoju lásku budú na­ozaj vá­žiť. Nie­kedy, si jed­no­du­cho mu­síš od­dých­nuť od člo­veka ako si ty a často sa stret­neš so slo­vami, že si pre nich jed­no­du­cho niečo, čo si ne­za­slú­žia, pre­tože ti ne­do­kážu dať toľko lásky. Možno bude ťažké pri­pus­tiť si to, ale na­ko­niec zis­tíš, že je to pravda. Budú to ľu­dia, ktorý ťa veľmi ľú­bili, no ne­do­ká­zali ti dať toľko lásky, ako si bola schopná dať ty im. V ich srdci však osta­neš ako tá naj­lás­ka­vej­šia osoba s dob­rým sr­dieč­kom.

zdroj: unsp­lash.com

zdroj: pe­xels.com

Či tomu ve­ríš alebo nie… tvoja láska po­máha a ľu­dia si to ucho­vajú v srdci. Tí správni ľu­dia pri tebe ostanú a tí čo od­išli, si uve­do­mujú o akú lásku prišli. Ve­dia, že si im po­mohla a tak po­má­haj ďa­lej a sta­raj sa o chladné duše. Sta­raj sa o ľudí, ktorý po­tre­bujú lásku. Za­bí­jaj ľudí lás­kou, pre­tože to je presne to, čo tento svet po­tre­buje.

Komentáre