Viem, že to nie je vždy len o krás­nych mo­men­toch. Viem, že je dnes je na­ozaj ob­di­vu­hodné, ak spolu dvaja ľu­dia vy­dr­žia celý ži­vot. Možno je to do­bou, možno inými hod­no­tami, možno ľuďmi. Ne­viem. Av­šak viem, že sa bo­jíš, či ešte príde ten pravý. Viem, že si ve­rila, že to bude navždy. No ne­bolo. Je­diné, čo si si z toho od­niesla, bolo zlo­mené srdce a po­ško­dená se­ba­úcta.

large

pi­xa­bay.com

Mrzí nás, keď nás nie­kto opustí. Bolí to. No často to zvlád­neme s nad­hľa­dom a ideme ďa­lej. Tú­žime po láske. No nech­ceme s nie­kým cho­diť len preto, lebo sa cí­time byť samé. Chceme sku­točnú lásku. Tú, ktorá mi­luje a je mi­lo­vaná. Ktorá mi­luje bez oča­ká­vaní. Mys­líš si, že si na­ivná a tvoje srdce sa ni­kdy ne­za­hojí. Pro­sím, ni­kdy ne­pod­ce­ňuj lásku. Možno príde o pár me­sia­cov, možno o pár ro­kov. No ne­pod­ce­ňuj ju. Má právo prísť do tvojho ži­vota a uro­biť zmeny.

Ja viem, prišla už do tvojho ži­vota a na­ko­niec to ne­bolo vždy prí­jemné. No ne­od­cu­dzuj ju. Láska ne­môže za to, ako s ňou ľu­dia na­rá­bajú. Láska ne­zra­ňuje, to ľu­dia. Ho­vo­ríš, že si už strá­vila dosť času hľa­da­ním lásky. No ne­mô­žeš hľa­dať lásku. Láska si ťa nájde sama, ne­mô­žeš sa jej do­pro­so­vať, ne­mô­žeš ju pri­vo­lať, či ká­zať jej. Príde, väč­ši­nou keď to ne­ča­káš. Ak hľa­dáš lásku na­silu, väč­ši­nou ne­náj­deš sku­točnú lásku. Je to láska na­silu, je to preto, lebo nech­ceš byť sama.

Nie­kedy mám po­cit, že byť sama je pre nie­ktoré ženy na­dávka. Stále mu­sia mať nie­koho, pre­tože samé ne­vy­dr­žia. Ne­us­tále po­tre­bujú nie­komu ho­vo­riť, ako ich mi­lujú, mu­sia sa o nie­koho „opie­rať“ a chcú byť ne­us­tále mi­lo­vané. Väč­ši­nou je to však klam lásky, ktorá ne­exis­tuje a ta­kéto ženy oveľa ťaž­šie zná­šajú roz­chody. Berú lásku ako stre­do­bod ves­míru a po­tom za­bú­dajú na seba. Ne­majú vlastnú osob­nosť, po­riad­nych pria­te­ľov a ve­dia obe­to­vať celý ži­vot jed­nej láske.

Ne­buď s nie­kým, kto si ťa ne­vá­žiš. Brá­niš láske prísť do tvojho ži­vota.

Ne­buď s nie­kým, s kým chceš byť len preto, aby si ne­bola sama. Brá­niš láske prísť do tvojho ži­vota.

Ne­buď s nie­kým, kto po­zná len se­beckú lásku. Taká ne­exis­tuje. Brá­niš láske prísť do tvojho ži­vota.

we­he­ar­tit.com

Je krásne žiť pre lásku, no ne­treba to pre­há­ňať a hlavne treba žiť i pre seba! Si nád­herná a sa­mos­tatná by­tosť, ktorá ne­musí byť zá­vislá na chla­povi. Čo príde, to príde. Ne­stre­suj sa o bu­dúc­nosť. Ži svoje sny, plá­nuj svoje ciele a mi­luj svoj ži­vot!

Láska príde. 

On príde.

A bude to ne­za­bud­nu­teľné.

Možno na­bu­dúce i navždy!

Komentáre