Drahý môj.

Viem, že sa ti to ne­bude čí­tať ľahko, ale vec, že každé jedno slovo, čo ti pí­šem vy­chá­dza z hĺbky môjho srdca. Si skvelý muž, možno viac než by som si za­slú­žila. Je bo­lestné vi­dieť ťa zni­če­ného a ra­ne­ného a o to väčšmi keď viem, že mo­jou vi­nou. Nech­cem, aby si tr­pel a nech­cem, aby si od­išiel.

unsp­lash.com

Je to tak ťažké žiť v tomto svete. Hľa­dám od­vahu, ale jed­no­du­cho už ne­mám síl. Mi­lu­jem ťa, o tom pro­sím ne­po­chy­buj. Moja láska je pravá a veľmi tú­žim, aby os­tala aj večná. Bez teba by som bola už dávno stra­tená. Ty si ma na­šiel a dal späť do­kopy. Ty si na­pl­nil si­lou, stal si sa mo­jou od­va­hou, mo­jim úto­čis­kom. Ni­kdy som ne­ľu­to­vala svoje roz­hod­nu­tie byť s te­bou. Nech­cem ťa stra­tiť. Ni­kdy.

Ako by som mohla ďa­lej dý­chať bez toho, aby ma dr­žali tvoje dlane?

Ako by som mohla ďa­lej exis­to­vať bez toho, aby mi tvoje ob­ja­tie do­dalo síl?

Ako by som mohla ďa­lej byť člo­ve­kom, ak by moje srdce ne­bilo pre teba?

Viem, že nie som naj­lep­šia. Mám veľa chýb a v po­sled­nom čase je ich až prí­liš veľa.

unsp­lash.com

Hrozne sa bo­jím. Bo­jím sa, že zly­hám a ty od­ídeš. Od­ídeš ďa­leko a bu­deš mi­lo­vať inú. Ach, láska, daj mi len chvíľku. Pro­sím ťa ešte o chvíľku. Ešte o chvíľu, kde ty bu­deš silný, hoc už sám ne­máš veľa síl. Vzdať sa nech­cem, len všetko ma ničí. Ako sme sa mohli do­stať až sem? Vždy sme mali v tom jasno a te­raz sa vy­nára toľko otá­zok. Moje srdce skoro puklo, keď tvoje ústa vy­slo­vili tie slová. Pro­sím ne­opúš­ťaj ma.

Ja sľu­bu­jem, že bu­dem s te­bou navždy, len po­tre­bu­jem chvíľu na zo­ta­ve­nie po ra­nách sveta. Keby sme tak mohli byť viac spolu. Keby ne­exis­to­vala diaľka a bo­lesť. Keby som mohla každú noc pri tebe za­spá­vať. Keby som sa mohla každý deň dot­knúť tvo­jich pier. Keby som sa mohla každú chvíľu dí­vať na tvoj úsmev, svet by bol omnoho lepší. Mi­lu­jem ťa drahý. Pro­sím ne­po­chy­buj o tom, že ťa mi­lu­jem.

Láska pro­sím, ostaň pri mne

Komentáre