Ľa­nové veci sú hi­tom tohto leta. Ur­čite si si aj ty všimla ši­roký vý­ber rôz­nych sukní, tri­čiek, šiat či ove­ra­lov, vďaka kto­rým sa bu­deš aj v teple cí­tiť o niečo prí­jem­nej­šie. Ľa­nové veci nie­len dobre vy­ze­rajú, ale sú aj veľmi prak­tické.

Na ukážku som vy­brala pár skve­lých out­fi­tov, ktoré sú vy­s­kla­dané z ľa­no­vých vecí. Ak by si chcela na­brať viac in­špi­rá­cie ou­fi­tov z ľanu, Emma Hill ťa roz­hodne in­špi­ruje!

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com/em­ma­hill

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: ins­ta­gram.com/em­ma­hill

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Ľa­nové vý­robky sa perú jed­no­du­cho a rýchlo schnú. Dobre sa no­sia, sú pevné a chrá­nia proti UV žia­re­niu.

Hlav­ným prí­no­som no­se­nia ľa­no­vých kús­kov v ho­rú­com po­časí je chlad, ktoré po­sky­tujú. Vďaka špe­ci­fi­kám väzby a ľa­no­vého vlákna umož­ňuje ľa­nová tka­nina viac prú­de­nia vzdu­chu a to zna­mená, že zo­stáva ďa­leko od tvo­jej po­kožky, čo umož­ňuje lep­šie prú­de­nie vzdu­chu na tvoje telo.

Ľan je vy­soko ab­sorpčný a dobrý vo­dič tepla. Tvoje ob­le­če­nie z ľanu tak bude stále chladné na do­tyk a tiež od­stráni rýchlo pod z po­kožky.

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: we­he­ar­tit.com

Zo­bra­ziť celú ga­lé­riu (8)
zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre