Ke­dže sme staré mamy mi­nule ne­po­te­šili tým, že no­síme de­ravé rifle, roz­hodli sme sa, že zlep­šíme našu re­pu­tá­ciu! Vý­zva pri­jatá!

Ob­leč si pekne niečo za­ha­ľu­júce a nav­štív tú svoju s pros­bou, pre­tože ju bu­deš po­tre­bo­vať! Trendy hlá­sia jasný smer – vy­ší­vané kvety a ná­šivky. A ne­exis­tuje člo­vek, ktorý by o tom ve­del viac ako tvoja stará mama! Zo­ber rifle, tričko alebo čo­koľ­vek iné  a ute­kaj za ňou nech máš to­tálne ori­gi­nálny a hand­made kú­sok.

Sú proste IN 

Náj­deš ich do­slova a do pís­mena VŠADE! Spodné prádlo, ka­belky, plávky, te­nisky, do­pl­nky, ko­ženky, rifle! Ne­exis­tuje časť odevu, na ktorý by sa kvietky a ná­šivky ne­ho­dili.

Už máš taký kú­sok vo svo­jej skrini? Tak gra­tu­lu­jeme! Ak nie ne­vá­haj, ob­chody už po­nú­kajú ob­rov­ské množ­stvo do­pl­n­kov, či šat­stva s kviet­kami, ktoré čaká len na TEBA.

p.s. Pre tie skôr na­ro­dené, áno, je po­trebné, aby si za­budla na tie ná­šivky, ktoré boli na všet­kom čo ti v čase so­cia­lizmu vlastná mamka ušila, te­raz je to znova COOL.

 

 

I'm 100% sure that I'm in love with em­bro­ide­red flo­wers, and I'm 110% sure that the price of this @za­ful blouse fits into every gir­l's bud­get 🌹🌼🌷🥀 Swipe left to see more pho­tos from to­da­y's blog post with the new mul­tip­les fe­a­ture #mul­tip­les #count­do­wn­tof­ri­day #spon­so­red . . . #fas­hi­onb­log­ger #sty­leb­log­ger #em­bro­ide­red­top #em­bro­ide­redf­lo­wers #em­bro­ide­ry­art #but­ton­do­wns­hirt #za­ful #za­ful­girl #but­ton­do­wns­hirt #af­for­dab­lec­lot­hes #de­tails­do­ne­right #de­tails­hot #it­sal­lint­he­de­tails #pur­su­ep­retty #flas­he­sof­de­light #ma­ke­y­ous­mi­les­tyle #ebel #pur­su­ep­retty #wha­ti­wo­re­to­work #wiwt #bu­si­ness­ca­sual #oot­dwatch #pe­op­les­ty­le­watch #ootd­ma­ga­zine #flo­ra­land­s­tri­pes #flo­ral­de­sign #theb­lo­gis­sue

A post sha­red by Kris­tin (@count­do­wn­tof­ri­day) on

Ak sa ti páči Len­kina tvorba, nav­štív aj jej blog www.kin­go­fon­line.sk 🙂

Komentáre