Pre­padla som kúzlu chlapca s mod­rými očami. Len tak. Zá­vratne rýchlo a zá­ro­veň ne­vý­slovne po­maly, nežne. Tie ne­beské oči ma pre­na­sle­dujú deň čo deň. Keď sa do nich po­no­rím, strá­cam po­jem o čase a ne­tu­ším, kde končí a kde za­čína re­a­lita. Všetko vô­kol mňa sa na oka­mih za­staví a pre­stane exis­to­vať. Všetko ok­rem chlapca s mod­rými očami. Sú tma­vo­modro-si­vasté ve­čer a tyr­ky­sové ráno, tie mi­lu­jem naj­viac.

zdroj: unsp­lash.com

Chla­pec s mod­rými očami má mnoho po­dôb. Do­káže mi ve­no­vať vzru­šený po­hľad, ktorý mi spô­sobí zi­mom­riavky po ce­lom tele bez toho, aby sa ma dot­kol. Tak­tiež mi vie dať za­mi­lo­vaný po­hľad, kto­rým sa na mňa za­hľadí, aj keď sa na mňa práve hnevá. V ich hĺbke vždy ob­ja­vím tú bez­pod­mie­neč­nosť lásky, ktorú hľadá každý na svete.

Za­siahlo ma kúzlo chlapca s mod­rými očami, keď som to naj­me­nej ča­kala. A za­siahlo ma ešte mno­ho­krát. Keď sa nad­chol v ob­chode pri no­vej hračke, ktorú ob­ja­vil. Či vonku v parku, keď za­du­mane hľa­del pred seba. Alebo v po­si­lovni, keď na­má­havo cvi­čil. Za­mi­lo­vala som sa aj do jeho smut­ných očí, kedy som dobre ve­dela, že som ho zas kvôli nie­čomu skla­mala. No naj­viac som pre­padla jeho kúzlu vtedy, kedy sa len tak dí­val do diaľky a ja som tú­žila ve­dieť, na čo myslí. Vtedy som v tých ne­bes­kých očiach na­chá­dzala stra­tený po­koj.

zdroj: pe­xels.com

Oča­rila ma jeho sta­rost­li­vosť, jeho po­koj a be­z­hra­ničná tr­pez­li­vosť. Keď sa na mňa po­zrie, viem, že som doma. Najmä hneď po ráne, tak roz­pa­čito a ospalo. Zbož­ňu­jem tiež jeho za­mra­čené čelo, keď sa jeho ne­beské oči smejú spolu so mnou a ja sa ko­nečne ne­cí­tim sama. Na­chá­dzam v ňom svoje osobné nebo.

Pre­padla som kúzlu chlapca s mod­rými očami tak veľmi, že ho ob­čas hľa­dám aj tam, kde nie je. Vi­dím ho v dave me­dzi cu­dzími tvá­rami, v knihe me­dzi riad­kami, v prí­rode me­dzi stro­mami, aj v sebe me­dzi všet­kými zlo­me­nými kús­kami. Ob­čas sa cí­tim ako telo bez duše, ak znovu ne­uvi­dím tie oči farby mora. Stala som sa od nich zá­vis­lou. Od všet­kého, čo pred­sta­vujú. Od lásky, ktorú mi dá­vajú.

Komentáre