Ro­ald Dahl bol brit­ský spi­so­va­teľ, ktorý po­čas dru­hej sve­to­vej vojny bráz­dil ob­lohu ako pi­lot Krá­ľov­ského le­tec­tva. Po ne­pek­nej ne­hode, ktorú akoby zá­zra­kom pre­žil, bol na dlhú dobu pri­pú­taný k ne­moc­nič­nej po­steli. Práve spo­mí­naná ne­šťastná uda­losť sa stala té­mou jeho pr­vej det­skej knihy – The Grem­lins, ktorá bola ne­skôr od­kú­pená Wal­tom Dis­ne­yom.

“Ele­a­nor Ro­ose­welt zvykla čí­tať túto knihu svo­jim vnú­ča­tám a veľmi sa jej pá­čila. Práve preto som bol po­zvaný do Bie­leho domu,“ spo­mína Ro­ald.  Mladý dvad­sať­šesť ročný fe­šák si zba­lil kufre, pekný úsmev a vy­bral sa do Ame­riky, kde svo­jim brit­ským prí­zvu­kom a vtedy ešte hus­tou ofi­nou opan­tal ne­jednu he­rečku.

Pre svoje po­sta­ve­nie a kruhy v kto­rých sa na­chá­dzal, vzni­kali po­doz­re­nia na to, že je brit­ským špi­ó­nom na ame­ric­kej pôde. “Ne­ro­bil som špi­onáž proti Ame­ri­ča­nom, sna­žil som sa vy­bu­do­vať dobré vzťahy.“

Dah­lova cha­rizma, po­vesť suk­nič­kára, imidž a kle­bety, ktoré sa okolo neho ší­rili boli in­špi­rá­ciou pre Iana Fla­minga a jeho po­stavu Ja­mesa Bonda.

Char­lie a to­vá­reň na čo­ko­ládu, Ma­tilda, Ča­ro­dej­nice, The BFG pat­ria me­dzi naj­zná­mej­šie.

 

 1. Po­zo­rujte svet okolo seba s roz­žia­re­nými očami, pre­tože tie naj­väč­šie ta­jom­stvá sa vždy skrý­vajú na tých naj­ne­oča­ká­va­nej­ších mies­tach. Tí, ktorí ne­ve­ria na zá­zraky, ich ni­kdy ne­uvi­dia. 

 

 1. Mať moc nie je ani zďa­leka tak dô­le­žité ako to, čo sa s ňou roz­hod­neš uro­biť.

 

 1. Ne­zá­leží na tom kto si, alebo ako vy­ze­ráš, je­diná pod­statná vec je to, že ťa má nie­kto rád.

bustle.com
 1. Cu­dzinci ne­exis­tujú. Všetci sú to pria­te­lia, kto­rých si ešte ne­stre­tol.

 

 1. Knihy ju pre­niesli do no­vých sve­tov a pred­sta­vili jej úžas­ných ľudí, ktorí žili vzru­šu­júce ži­voty. 

 

 1. „Mu­síme sa po­po­náh­ľať!“ po­ve­dal Pán Wonka. „Máme toľko veľa času a tak málo na práci. Nie! Po­čkať! Za­budni na to! Ob­ráť to!“ 

 

 1. Hlavne sa uisti, že všetko čo ro­bíš, je také bláz­nivé, že tomu ľu­dia ne­budú chcieť ve­riť.

 

 1. Všetky myši, a to som si cel­kom istý, sa majú na­vzá­jom v láske. Ľu­dia nie. 

 

 1. Tí, ktorí ne­ve­ria v má­giu ju ni­kdy ne­nájdu.

 

 1. Možno sa jeho hnev zin­ten­zív­nil pre­tože vi­del ako zís­ka­vala po­te­še­nie z nie­čoho, čo bolo za hra­ni­cami jeho do­sahu.

the­gu­ar­dian.com
 1. Zvy­čajne sme oveľa šťast­nejší než si uve­do­mu­jeme a zvy­čajne do­sta­neme to, čo chceme. Alebo sa k tomu as­poň veľmi pri­blí­žime.

 

 1. Ne­há­daj sa drahé dieťa, pro­sím ne­há­daj sa! Je to len mr­ha­nie dra­ho­cen­ným ča­som.

Komentáre