Po­známe to, najmä, keď sa nie­kam ba­líme. Koz­me­tická taška na­berá na roz­me­roch, toľko vecí do nej treba vpra­tať. Ne­mu­selo by to tak byť. V prí­pade nú­dze po­slúži stu­dená voda a to na via­cero úče­lov a nie iba v prí­pade nú­dze. Po­čas bež­ných dní, kedy máme na vý­ber, ta­kisto mô­žeme vy­skú­šať priaz­nivé účely tejto vzác­nej a ži­vo­to­dar­nej, no ne­do­ce­ne­nej te­ku­tiny. Chro­báka do hlavy mi na­sa­dila moja teta, kto­rej „ťahá“ na šesť­de­siat, vy­zerá na trid­sa­ťo­sem a hrdo sa chváli tým, ako každé ráno za­čína rých­lou stu­de­nou spr­chou a vďaka to­muto ri­tu­álu od­vtedy ne­pozná nád­chu, chrípku a po­dobné ne­duhy. Po­svie­tila som si teda na ten stu­dený zá­zrak te­čúci z na­šich ko­hú­ti­kov. Na­ozaj  sa vy­rovná dra­hým príp­rav­kom z dro­gé­rie???

Poďme od hlavy po päty:

  • Kon­di­ci­onér. Ak si po umytí vla­sov, kedy z nich zmy­ješ špinu, prach, pot a mast­notu, bu­deš tvoju ko­runu krásy opla­cho­vať hoci iba mi­nútu stu­de­nou vo­dou, na­do­budne pri­ro­dzený lesk.
  • Ple­ťová voda. Osobne od­skú­šané. Keď nie­kam ideš, ne­mu­síš brať so se­bou fľašku ple­ťo­vej vody. Skús si tvár ráno aj ve­čer umyť stu­de­nou vo­dou. Sa­moz­rejme po od­lí­čení. Póry by sa mali uzav­rieť. Ráno to osvieži a cel­kove to tvári dodá prí­jemný vzhľad. Pri pra­vi­del­nej ap­li­ká­cii by to malo mať omla­dzo­vací efekt.
  •  Osvie­žo­vač na tvár. Po­dobne ako pri kaž­do­den­nej hy­giene, aj po­čas ho­rú­cich let­ných dní či ke­dy­koľ­vek keď po­tre­bu­jeme „na­bu­diť“ una­vené bunky tváre. Stačí tro­cha „ošplie­chať“ a hneď sa cí­time aj vy­ze­ráme lep­šie a to bez osvie­žo­vača za­be­ra­jú­ceho miesto v ka­belke.
  • Krémy proti vrás­kam. Čo do­dať. Stu­dená voda má sťa­ho­va­cie schop­nosti na pleť.
  • Spev­ňu­júci krém na pr­sia. Možno to nie je ex­tra prí­jemné spr­cho­vať si pr­sia stu­de­nou vo­dou, no efekt to má. Sa­moz­rejme, až po poc­ti­vých kli­koch…
  • Príp­ravky proti ce­lu­li­tíde. Po umytí myd­lom si strie­davo púš­ťaj teplú a stu­denú vodu a s tvo­jou po­kož­kou na za­dku a steh­nách to spraví za pár týž­dňov divy.
  • Spev­ňu­júce te­lové mlieka. Ak chceš mať pevné telo, žiadne mlieko to za teba ne­spraví, mu­síš cvi­čiť, inej cesty niet. Dobrá je však tiež spr­cha za­kon­čená prú­dom stu­de­nej vody. Otu­žo­vať predsa treba. Túto vetu si ho­vo­rím už dlho… ne­za­bú­dajme popri sta­rost­li­vosti o svoj zo­vňaj­šok na jednu pod­statnú vec a síce na hyd­ra­tá­ciu zvnútra. Do­sta­točný pitný re­žim je to­tiž pre zdra­vie a krásu jed­no­značný zá­klad.

 

foto: tum­blr

Komentáre