S touto frá­zou sme sa stretli há­dam všetci. Za­ťato v to ve­ríme, a ob­ha­ju­jeme si túto rokmi za­žratú lož, ktorá pri do­ko­na­lom opa­ko­vaní sa po­maly, ale isto stala prav­dou. Lásku sme si pre­me­nili v niečo, čo sa dá vlast­niť.  Sú­kromný ma­je­tok, cu­dzím vstup za­ká­zaný. Ne­znie to ko­micky? A takto sa správa väč­šina ľudí.

Veď ma predsa  mi­lu­ješ, prečo by si sa mal ba­viť s nie­kým iným?

Komu si sa práve po­zdra­vil/a?

Ak by som ne­žiar­lil/a tak by to zna­me­nalo, že ťa ne­ľú­bim.

unsp­lash.com

Tieto a mnoho ďal­ších smieš­nych fráz po­u­ží­vame na kaž­do­den­nom po­riadku, a mys­líme si, že je to v po­riadku. Člo­veka ne­mô­žeš vlast­niť, ne­mô­žeš mu nič za­ka­zo­vať, či pri­ka­zo­vať. Ne­mô­žeš sa ho sna­žiť od­tr­hnúť od sveta a žia­dať od neho, aby žil len pre teba. Do­te­raz ne­chá­pem, prečo sa ľu­dia po­čas vzťahu sna­žia par­tnera zme­niť.  Ba čo je ešte hor­šie, sna­žia sa ho pri­vlast­niť. Len pre seba. Vo vše­obec­nosti platí ná­zor, že ak sa roz­hod­neš ísť do vzťahu mu­síš sa podľa toho aj sprá­vať. Žiadne ďal­šie dám­ske jazdy, kon­čiace nie­kde na dis­ko­téke, žiadna káva s ka­ma­rá­tom, žiadne te­le­fo­náty spo­lu­žia­kom (nech už je dô­vod aký­koľ­vek ) . Prečo by si vô­bec nie­kde mala chcieť ísť sama? Prečo by si chcela trá­viť voľný čas po svo­jom ?  Prečo by si mala mať po­trebu spoz­ná­vať no­vých ľudí?

Ne­vi­dím dô­vod, prečo byť na sebe na­le­pení 24/7. Veď týmto spô­so­bom sa už o me­siac ne­bu­dete mať o čom ba­viť. Ne­vra­vím, že tro­chu žiar­li­vosti vo vzťahu nie je po­trebné, v nie­kto­rých prí­pa­doch nám to dá milo na­javo, že dru­hému na náš zá­leží. No s ni­čím ne­treba pre­há­ňať.

Slo­boda, a tým ne­mys­lím stav za­zna­me­naný nie­kde na úrade, je po­cit, ktorý ti nik ne­môže vziať. Preto ne­do­voľ, aby ti ho­cikto za­sa­ho­val do tvo­jej vnú­tor­nej slo­body. Člo­vek, ktorý ťa bude mi­lo­vať to po­chopí a bude re­špek­to­vať. Veď vzťah, v kto­rom nie je dô­vera, za veľa na­ozaj ne­stojí.

Komentáre