Ne­vieš kto je Chiara Fer­ragni? Asi si do­te­raz žila v jas­kyni, pre­tože je to naj­väč­šia a na­juz­ná­va­nej­šia módna blo­gerka na svete.

V roku 2009 za­čala pí­sať svoj blog TheB­lon­de­Sa­lad.com, ktorý zo­žal veľký úspech. 31-ročná úspešná blo­gerka z Ta­lian­ska je tiež mód­nou ná­vrhár­kou a pra­vi­delne spo­lu­pra­cuje s pop­red­nými mód­nymi znač­kami.

Chiara zís­kala v zo­zname Top In­flu­en­cers od For­bes prvé miesto v ka­te­gó­rii móda, práve vďaka jej blogu, Ins­ta­gramu, ob­le­če­niu a luk­ra­tív­nym spo­lu­prá­cam. V sú­čast­nosti žije v Los An­ge­les.

Sym­pa­tická kráska má svoj oso­bitý štýl, ktorý len ťažko ko­pí­ro­vať, no jej 15 mi­li­ó­nov sle­do­va­te­ľov na Ins­ta­grame ju práve preto zbož­ňuje. Chiara nie je mi­ni­ma­lis­t­kou a má rada vý­razné farby, ktoré však spolu do­ko­nale la­dia. Nemá prob­lém ani s ne­ónmi či od­váž­nymi kús­kami, ktoré však na nej vy­ze­rajú úchvatne.

In­špi­ruj sa out­fitmi na­juz­ná­va­nej­šej mód­nej blo­gerky sveta aj ty!
View this post on Ins­ta­gram

Lon­don baby 🇬🇧

A post sha­red by Chiara Fer­ragni (@chia­ra­fer­ragni) on

View this post on Ins­ta­gram

😎

A post sha­red by Chiara Fer­ragni (@chia­ra­fer­ragni) on

Zdroj: for­bes.com

Komentáre