Každý si za­slúži vo vzťahu re­špekt, sú­cit a sa­moz­rejme lásku. Ale ak ne­máš po­cit, že by ti niečo z toho tvoj par­tner dal, skús pre­hod­no­tiť vzťah s ním.

  1. Ne­z­dvo­rilý ja­zyk

Zdravý vzťah za­čína re­špek­tom oboch jed­not­liv­cov. Ni­kdy by si ne­mala to­le­ro­vať nie­koho, kto ťa na­zýva ška­redo, dáva ťa dole pred os­tat­nými alebo svo­jimi slo­vami spô­so­buje, že sa cí­tiš pri ňom ne­po­hodlne. Nič ne­o­práv­ňuje tvojho par­tnera, aby mo­hol s te­bou za­ob­chá­dzať ne­úc­tivo, keď ne­vie kon­tro­lo­vať svoj ja­zyk.

  1. Pri­veľmi kon­tro­lu­júci par­tner

Ak máš par­tnera, bez kto­rého sa ne­mô­žeš ani na krô­čik nie­kam po­hnúť, mali by si sa za­mys­lieť nad tým, či je to zdravé. Ni­kdy by si ne­mala re­špek­to­vať pri sebe člo­veka, ktorý cíti po­trebu ria­diť nie­len váš spo­ločný vzťah, ale aj každý as­pekt tvojho ži­vota. Psy­cho­lo­gička An­drea Bo­nior ho­vorí: „To­xické vzťahy sa môžu skrý­vať tak­mer kaž­dému. Ovlá­da­nie sprá­va­nia zo strany par­tnera ne­pozná žiadne hra­nice. Ľu­dia aké­ho­koľ­vek veku, po­hla­via, se­xu­ál­nej orien­tá­cie alebo so­ciálno-eko­no­mic­kého po­sta­ve­nia môžu ovlá­dať vzťah, alebo môžu byť tými ovlá­da­nými.“

zdroj: pe­xels.com
  1. Po­ru­še­nie dô­very

Ok­rem re­špektu me­dzi dvoma ľuďmi, musí vo vzťahu exis­to­vať aj dô­vera. Ak ne­mô­žete z aké­ho­koľ­vek dô­vodu dô­ve­ro­vať svojmu par­tne­rovi, mala by si s ním o tom ho­vo­riť alebo ta­kýto vzťah ukon­čiť. Ne­dos­ta­tok dô­very môže za­bí­jať inak zdravý vzťah. Obaja par­tneri sa mu­sia vo vzťahu cí­tiť po­hodlne a ot­vo­rene. Tiež mu­sia cí­tiť, že sú tým dru­hým pod­po­ro­vaný.

  1. Ne­us­tála po­treba

Sa­moz­rejme, po­cit vo vzťahu, že ho chceš a po­tre­bu­ješ, je nor­málny. Ale ne­treba to zase pre­há­ňať. Ta­kýto par­tner by bol naj­rad­šej s te­bou 24 ho­dín denne, 7 dní v týždni. Nič bez teba ne­spraví, ni­kam bez teba nejde. Ta­kýto typ par­tnera je po­dobný s bo­dom číslo 2.

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk
  1. Ne­na­chá­dzaš sa u neho na 1. mieste

Aj keď sú ur­čite dô­le­ži­tej­šie časti vášho ži­vota mimo vášho vzťahu, ale tvoj par­tner by mal pred inými ve­cami upred­nost­niť práve teba. Ni­kdy ne­to­le­ruj nie­koho, kto si na teba ne­nájde čas, ktorý má stále ne­jaké vý­ho­vorky, keď sa máte stret­núť. Za­slú­žiš si nie­koho, kto sa k tebe bude sprá­vať ako ku krá­ľov­nej. Nájde si na teba čas a zá­ro­veň to ne­bude pre­há­ňať, ako pri bo­doch číslo 2 a 4.

zdroj: unsp­lash.com
  1. Ne­ga­ti­vita

Ne­ga­ti­vita je sú­čas­ťou kaž­dého vzťahu, ale ne­malo by sa stať, aby mala pred­nosť pred po­zi­tív­nym po­sto­jom. Ne­ga­tívny po­stoj sa pre­javí v ne­ga­tív­nych myš­lien­kach a na­ko­niec aj v ne­ga­tív­nej mysli. Ľu­dia, ktorí sa zvyknú za­me­ria­vať na ne­ga­tívne veci, majú ten­den­ciu mať nízku ener­giu, ob­vi­ňujú os­tat­ných za svoje prob­lémy a vo vše­obec­nosti nie sú a ani ne­budú zá­bav­nými a in­špi­ra­tív­nymi ľuďmi. Ni­kdy sa ne­roz­hodni pre nie­koho, kto pre­javí ta­kúto ne­ga­ti­vitu v ži­vote, pre­tože vás to skôr či ne­skôr zru­inuje.

  1. Emočná ne­do­stup­nosť

Ak bude tvoj par­tner ci­tovo do­stupný, bude váš vzťah úspešný. Ak máš po­cit ne­is­toty a pla­chosti zo zo­bra­zo­va­nia vlast­ných emó­cií, po­tom sú prav­de­po­dobne u teba alebo tvojho par­tnera za­ko­re­nené prob­lémy, ktoré je po­trebné vy­rie­šiť skôr, ako sa môžu po­die­ľať na zdra­vom, pros­pe­ru­jú­com vzťahu.

  1. Par­tner, ktorý ne­po­čúva

Obaja by ste sa mali vo vzťahu cí­tiť dobre a ho­vo­riť me­dzi se­bou ot­vo­rene a úp­rimne. Ak tvoj par­tner pra­vi­delne ho­vorí iba o sebe, ne­zau­jíma sa o tvoje po­city, ná­zory, ani o to, čo si ro­bila, zna­mená to, že ťa ne­uz­náva ako pl­no­hod­not­ného člo­veka.

  1. Nie­kto, kto ne­pod­po­ruje tvoje sny

Tvoj par­tner by ťa mal pod­po­riť na 150% po­kiaľ ide o tvoje sny a ciele. Ne­mala by si to­le­ro­vať nie­koho, kto na teba žiarli alebo sa do­konca po­kúsi pod­ko­pať tvoj úspech.

  1. Ne­zod­po­ved­nosť

Po­vin­nosti do­spe­lých nie sú v žiad­nom prí­pade zá­bavné a väč­šina by ich mať nech­cela. No pred do­spe­lác­kou zod­po­ved­nos­ťou sa nedá ute­kať večne a aj ten, čo nechce je raz bude mu­sieť če­liť. Alebo bude pre ňou ute­kať do ne­ko­nečna, a to predsa nech­ceš.

Komentáre