Kris­tína Far­ka­šová je známa he­rečka, mo­de­rá­torka, ob­ľú­bená spi­so­va­teľka, blo­gerka a au­torka kre­a­tív­nych tri­čiek Ko­lá­čová.

Naj­nov­šie sa ako am­ba­sá­dorka za­po­jila do pro­jektu Fi­gara „Tajné ra­dosti“ žien. Okúz­ľu­júca mama dvo­j­ičiek, Ely a Ma­tildy, nám pre­zra­dila čo rada robí, keď si nájde chvíľu len pre seba.

Prečo si roz­hodla stať sa am­ba­sá­dor­kou taj­ných ra­dostí v rámci pro­jektu Fi­gara?

Pre­tože som ab­so­lútne pre­sved­čená o tom, že každá malá tajná ra­dosť je vlastne veľ­kou ra­dos­ťou. A bez veľ­kých ra­dostí by som ja osobne ne­ve­dela fun­go­vať. A pri­tom často stačí tak málo! No a to, že sú tajné ra­dosti zdra­viu pros­pešné, treba ší­riť. Tak sa na tom ší­rení chcem spo­lu­po­die­ľať.

Si mama, he­rečka, mo­de­rá­torka, spi­so­va­teľka, pod­ni­ka­teľka, blo­gerka….. Ako často si náj­deš na seba čas? Čas pre tvoje tajné ra­dosti?

Taký ten „hýč­kací“ čas si na­ozaj hľa­dám ťažko. Ale, chva­la­bohu, mne robí na­prí­klad ob­rov­skú ra­dosť vy­mýš­ľať prí­behy, a to ro­bím po­čas ce­lého dňa a je mi jedno, či pri tom va­rím, či vi­sím za nohu. Mám ob­rov­ské šťas­tie, že moje ra­dosti sa mi po­da­rilo zá­ro­veň pre­me­niť na prácu. Pí­sa­nie, vy­mýš­ľa­nie tri­čiek, hľa­da­nie no­vých ná­pa­dov… No, ale vráťme sa k tým žen­ským ra­dos­tiam. Tak po­viem…už týž­deň si chcem ra­dostne oho­liť nohy. Vždy na to za­bud­nem. Tak ale…nie je to skvelé, že ne­mám čas vší­mať si také „pr­ko­tiny“? (smiech) A te­raz jedna tajná in­for­má­cia…ja keď po ve­če­roch pí­šem, po­ze­rám si pri tom stránky s ob­le­če­ním a ka­bel­kami. Nor­málna zá­vis­losť. To tak prie­bežne po­čas pí­sa­nia re­la­xu­jem. Krásna vec! (smiech)

Ako  naj­rad­šej re­la­xu­ješ?

Naj­rad­šej jed­no­značne spán­kom. Toho mám stále málo. Som ne­smierne šťastná, ak sa mi raz za čas po­darí zájsť na thaj­skú ma­sáž. Takú strašne „mač­ka­ciu“ a silnú. To ja mi­lu­jem. Mám taký sen, že raz sa ne­chám týž­deň vkuse ma­sí­ro­vať. Inak sa viem zre­la­xo­vať va­re­ním a ve­ša­ním vo­ňa­vej čerstvo vy­pra­tej bie­lizne. To sú také moje ob­se­sie. Ale aby som bola úp­rimná, ja veľmi ne­viem re­la­xo­vať. Ja mám vr­tuľu v za­dku a s ňou sa to skrátka nedá.

final-kika3_zmenfoto: Fi­garo

Po­teší ťa viac hmotná, alebo ne­hmotná tajná ra­dosť? 

Zá­leží od si­tu­ácie. Ale týmto som si pri­po­me­nula, že mám ešte jednu vážnu žen­skú ra­dosť, ktorá je zá­ro­veň re­la­xom. Tak dva­krát do me­siaca si ve­čer sama sa­mu­čičká (čo je teda po­merne ne­ob­vyklý stav) záj­dem do môjho ob­ľú­be­ného ob­chodu s ob­le­če­ním. A skú­šam a kom­bi­nu­jem a te­ším sa z no­vých ob­ja­vov. Naj­hor­šie je, že je tam aj det­ské od­de­le­nie…tak čo mys­líte, ako to väč­ši­nou do­padne? (smiech) A toto je na­prí­klad také spo­je­nie hmot­nej a ne­hmot­nej ra­dosti v jed­nom. To sú chvíľky na­ozaj len pre mňa!

Kedy si pri­pa­dáš spo­kojná a do­ko­nalá?

Uf. Keď vonku svieti slnko. Vtedy sa usmie­vam. Ne­viem, či som vtedy do­ko­nalá, ale vô­bec nad tým ne­mu­sím uva­žo­vať, lebo som taká spo­kojná, že mi to je jedno. (smiech)

A kedy naj­viac žen­sky? 

Od jari do je­sene. No­sím sukne a šaty. 90% času. Ja tú svoju žen­skosť akosi len ob­ja­vu­jem. Inak som skôr „cha­laňka“. Ale od­kedy som zo­suk­ňo­va­tela, ob­ja­vila som, že byť že­nou je ne­sku­točne prí­jemné. Te­raz mám na­prí­klad na svoj vkus prí­liš krátke vlasy a tak sa už te­ším, ako pod­rastú a zase mi do­dajú o čosi viac žen­skosti. A mám aj dve vône, kto­rými keď sa na­vo­niam, pre­me­ním sa v se­kunde z „cha­laňky“ na ženu. A ešte jedna vec: Keď idem ob­čas ve­čer mo­de­ro­vať ne­jaký ples, alebo ak­ciu a mu­sím sa vy­fin­tiť! Ja to fin­te­nie inak ne­mám úplne rada a ne­pri­padá mi dô­le­žité, ale raz za čas je to úžasné. Úplne iný po­cit. Vždy sa na to te­ším.

final-kika6foto: Fi­garo

Máš za se­bou dosť silnú ko­mu­nitu fa­nú­ši­čiek, s kto­rou ko­mu­ni­ku­ješ. Mys­líš si, že Slo­venky si ve­dia nájsť čas na svoje tajné ra­dosti?

Áno, mys­lím, že sa sna­žia. Mys­lím, že si všetky uve­do­mu­jeme, aké je to dô­le­žité a že každá po­tre­bu­jeme ne­jaký ten žen­ský ma­nie­rik.

Aké sú podľa teba naj­čas­tej­šie tajné ra­dosti Slo­ve­niek?

Podľa mňa tajne vy­žie­rajú chlad­ničky (smiech). Keď sa tak po­ze­rám okolo seba, mám po­cit, že naj­čas­tej­šie žen­ské ra­dosti Slo­ve­niek sú gé­lové nechty (smiech)…ale nie, vážne…ne­viem. Páči sa mi na­prí­klad, keď v sebe nie­kto ob­javí ra­dosť z kre­a­ti­vity a tvo­re­nia. Toľko pre­nád­her­ných zá­le­ži­tostí som po­ob­ja­vo­vala a sú jas­ným dô­ka­zom, že sú pre au­torku ne­sku­toč­nou ra­dos­ťou. A osobne ob­di­vu­jem ženy, kto­rým robí ra­dosť špor­to­vať. To by som raz strašne chcela za­žiť.

Aké sú tvoje tajné ra­dosti?

Tak teda na­prí­klad: umý­va­nie drezu jed­ným špe­ciál­nym čis­tia­cim pros­tried­kom, na kto­rého vôni som jed­no­značne zá­vislá. A čisté pod­lahy! To je ko­niec, to ja skrátka mu­sím mať! Kré­mo­va­nie rúk – to ro­bím nons­top, bez toho ne­mô­žem žiť. Ňu­chám na­šej psici labky,  ktoré mi šia­lene vo­ňajú a keď je hráš­ková se­zóna, zo­že­riem každý deň plnú ige­litku hrášku..a mám v skrini asi šty­rid­sať pá­si­ka­vých tri­čiek, spie­vam si na­hlas v aute, a po­tom sa tvá­rim, že ne­spie­vam, keď cí­tim, že sa na mňa nie­kto po­zerá… Alebo si nar­vem to­tálne plné ústa chip­sov. Tiež zbož­ňu­jem spať to­tálne za­ba­bu­šená pod šu­cho­ta­vou pe­ri­nou a každé ráno mu­sím mať na ra­ňajky párky s hor­či­cou (smiech).

Han­bíš sa za svoje tajné ra­dosti pred ka­ma­rát­kami, blíz­kymi? 

Moje tajné ra­dosti sú vlastne dosť okaté, a tak sa k nim pri­zná­vam. Ja mám aj na iných ľu­ďoch rada, keď mô­žem po­zo­ro­vať ich tajné ra­dosti. Mi­lu­jem sle­do­vať ľudí, ktorí ro­bia niečo, čo ich baví.

Mys­líš si, že každá žena by mala mať svoje tajné ra­dosti? 

Po­vinne!

Čím sú Slo­venky z tvojho po­hľadu ty­pické? 

Fíha, to teda sku­točne ne­viem. Ja vše­obecne ženy ešte len ob­ja­vu­jem. Vždy som bola cha­lan­ský pu­pok a vždy som mala viac ka­ma­rá­tov ako ka­ma­rá­tok. Na tej ma­ter­skej, s dvoma ma­lými že­nami doma, som sa do­stala do žen­skej spo­loč­nosti. Páči sa mi na že­nách, keď sa „ne­ten­toč­kujú“, majú hu­mor, ne­rie­šia stále “som tučná”, “mám ce­lu­li­tídu”. Keď im je so se­bou sa­mou dobre. A je mi teda jedno, či sú to Slo­venky, alebo Špa­nielky. Ale mám po­cit, že slo­ven­ské ženy sa za­čali mať viac rady a uve­do­mujú si čo­raz viac, že po­tre­bujú malé žen­ské ra­dosti. A ide­álne je, ak si ich aj do­prajú.

O svo­jich taj­ných ra­dos­tiach sa mô­žete po­de­liť na web stránke www.taj­ne­ra­dosti.sk. Tu náj­dete aj tipy ako sa cí­tiť spo­kojne a do­ko­nale, mô­žete sa in­špi­ro­vať ďal­šími taj­nými ra­dos­ťami žien či vy­hrať well­ness po­byt alebo ba­lí­ček pre do­máci re­lax.

Komentáre