Ktorá sa rada ne­pre­chá­dza v par­tne­ro­vej bie­lej ko­šeli? Alebo keď si strá­vila váš­nivú noc v byte svojho sexy ko­legu a ráno si si miesto tes­ných no­ha­víc ob­liekla jeho veľké tričko?

Vždy som mi­lo­vala ten po­cit, keď sa na mňa muž hore bez po­ze­ral, ako sa pre­má­vam v jeho ob­le­čení. Cí­tila som sa hrozne sexy.

Áno, možno som uro­bila v ži­vote pár hlú­postí. No ni­kdy mi ne­dala po­koj myš­lienka, že by som sa takto krásna mohla cí­tiť celý deň.

Sta­čilo tro­cha kre­a­ti­vity a vý­sle­dok pri­šiel. Dnes mám v skrini od fra­jera hneď nie­koľko kús­kov, ktoré sa kľudne ne­bo­jím zo­brať si aj von.

Všetci sa ču­dujú, ako mô­žem no­siť von veci, ktoré sú mi tak o 10 čí­sel väč­šie. Po­zri sa na tieto fotky a po­cho­píš.

Jeho fla­ne­lová ko­šeľa

Elite-Daily-Celine-Rahman-Boyfriends-Clothes-1

Prob­lém s veľ­kos­ťou je vy­rie­šený za­str­če­ním ko­šele do no­ha­víc, ru­kávy stačí po­riadne vy­hr­núť.

Jeho tričko

Elite-Daily-Celine-Rahman-Boyfriends-Clothes-2

Jeho tričko ne­musí byť dobré len na spa­nie. Stačí ho za­str­čiť do no­ha­víc a pre­ho­diť bun­dou.

Jeho biela ko­šeľa

Elite-Daily-Celine-Rahman-Boyfriends-Clothes-3

Môj ob­ľú­bený kú­sok jeho šat­níka. Zauz­liť, pekná jemná voľná suk­nička a cí­tim sa ako prin­cezná.

Jeho car­di­gan

Elite-Daily-Celine-Rahman-Boyfriends-Clothes-6

Pri car­di­ga­noch veľ­kosť vô­bec nie je pod­statná.

Jeho čiapka

Elite-Daily-Celine-Rahman-Boyfriends-Clothes-4

Ak po váš­ni­vej noci vy­ze­rajú tvoje vlasy ako po vý­bu­chu, miesto jed­no­du­chého copu mô­žeš vy­rie­šiť prob­lém aj jeho šil­tov­kou. V kom­bi­ná­cií s rif­lo­vým ove­ral­lom a te­nis­kami bu­deš na zje­de­nie.

fotky: Ce­line Rah­man

Komentáre