Čo je viac sexy ako zdravo se­ba­ve­domá žena? Keď sa na chvíľu za­sta­víme v tomto upo­náh­ľa­nom svete a za­čali by sme ho vní­mať inak ako ma­te­riálne, uve­do­mili by sme si, že všetko čo po­tre­bu­jeme máme v sebe. Často hľa­dáme niečo, čo ne­na­chá­dzame vo svo­jom vnútri, v okolí, a po­tom opa­ku­jeme po nie­kom, kto sa nám zdá byť lepší ako sme my sami. Je čas zme­niť to, pre­stať sa po­rov­ná­vať a byť osob­nos­ťou. Ako byť se­ba­ve­dome sexi som skrá­tila do 5 bo­dov:

1. Som pri­ro­dzená

Každý člo­vek je je­di­nečný, ne­exis­tuje už ni­kto ako ja, pre­tože som ori­gi­nál. Ak si toto uve­do­míš, máš z polky vy­hraté. Ak sa bu­deš chcieť na nie­koho po­do­bať, ne­bude to vô­bec pre­sved­čivé a môže to vy­znieť až ko­micky. Každá žena je krásna a ak si mys­líš že nie, tak ti po­viem k tomu len toľko, že my ženy pri­veľa rie­šime. Stále sa utá­pame v tom či máme dobrú po­stavu, make-up, alebo skvelý out­fit na rande, ale skú­sila si sa nie­kedy spý­tať muža, či si vši­mol, čo si mala dnes ob­le­čené? Od­po­veď by prav­de­po­dobne bola: ,,hmmm džín­sky a tričko? Alebo šaty si mala?“ 

Ver mi, muži toto vô­bec ne­rie­šia.

Ľu­dia za­budnú, čo ste po­ve­dali, ľu­dia za­budnú, čo ste uro­bili, ale ni­kdy ne­za­budnú, ako sa vedľa vás cí­tili. / Walsh N.D. /

2. Me­nej je viac

Skú­šala si nie­kedy upria­miť sa na svoju pri­ro­dzenú krásu a pod­čiark­nuť svoje pred­nosti? Pre­staň sa trá­piť tým, či máš kilo na­viac alebo nie, či máš trojky pr­sia alebo nie. Ak sa ne­cí­tiš se­ba­ve­dome vo svo­jom tele, všetko sa dá zme­niť. Ak ne­máš naj­dl­h­šie nohy tak si obuj bé­žové lo­dičky. Ak máš po­cit, že chceš byť chud­šia, daj si sťa­ho­va­cie prádlo. Exis­tuje ne­sku­točné množ­stvo vy­chy­tá­vok. Všetko je však o tvo­jom po­cite, ak ty sa bu­deš cí­tiť viac sexi, bude to tak vní­mať aj tvoje oko­lie.

73a0f-i-mean-seen-kourtney-kardashian-lately-original

foto: eli­te­daily

3. Keep smi­ling

Úsmev, úsmev a ešte raz úsmev. Ten, kto sa smeje vy­hráva. Viem, že sú chvíle kedy sa ti smiať nechce, ale keď sa usme­ješ na seba v zrkadle aj na silu, mo­zog ne­ro­zozná pravý úsmev od toho ne­pra­vého a do­sta­neš svoju dávku en­dor­fínu do tela. Keď bu­deš brať ži­vot s ľah­kos­ťou, opti­miz­mom a po­vzne­sieš sa nad veci, ktoré si v tom oka­mihu mys­líš, že stoja za vrásky na čele, uvi­díš, že to boli len ma­li­cher­nosti.

4. Dr­ža­nie tela

To ako vy­stu­pu­jeme a akým spô­so­bom vy­jad­ru­jeme svoj po­stoj o nás veľa ho­vorí. Ak sa hr­bíme a pô­so­bíme skles­nuto, tak to moc sexi ne­vy­zerá. Ale te­raz si pred­stav seba ako ženu, kto­rou chceš byť. Ne­klaď si zá­brany, že toto nie je možné, alebo toto nie­som ja. Všetko je možné. Ideš se­ba­ve­dome po ulici, krá­čaš ako bo­hyňa, tvoje krivky sa vl­nia a vlasy plá­po­lajú vo vetre. Nie, nie je to z ro­man­tic­kého filmu, je to re­a­lita akou ťa vní­majú muži. Ešte ak upria­miš po­hľad a jemne pre­ho­díš vlasy, ver, že bu­deš ne­odo­la­teľná.

CCvYJJFWMAAGK9J

foto: eli­te­daily

5. Za­budni na mi­nu­losť

Ak na­priek týmto bo­dom sa stále cí­tiš skles­nuto a ne­vieš prečo, tak : ,,Za­budni na mi­nu­losť“. To, akou si bola a či si mala stroj­ček na zu­boch v 5. roč­níku na zá­klad­nej škole, alebo sa ti po­smie­vali že si tučná, tieto dni sú už dávno preč. Ži pre to, čo je dnes, každý deň nám dáva mož­nosť za­čať od­znova a zá­leží len na nás, ako vez­meme náš ži­vot do rúk. Mô­žeme byť navždy tá šedá myška vzadu v rade, alebo mô­žeme byť ne­za­bud­nu­teľ­nou sexi že­nou, vý­ber je vždy na nás…

Komentáre