Na­jús­peš­nejší slo­ven­ský pro­jekt s me­dzi­ná­rod­ným pre­sa­hom za­me­raný na módny prie­my­sel – Ko­šice Fas­hion Week (KFW) – vstu­puje do štvr­tého roč­níku a opäť pri­ne­sie náv­štev­ní­kom Ka­sární / Klu­tur­parku je­di­nečné módne zá­žitky. Toh­to­ročný prog­ram je obo­ha­tený o nie­koľko no­vi­niek:

KFW 2017 pr­vý­krát hostí uni­kátny me­dzi­ná­rodný start-up pre mladé ta­lenty mód­neho prie­myslu Euro­pean Fas­hion Ac­ce­le­ra­tor a v rámci pre­hliad­ko­vého prog­ramu KFW pri­náša pre­stížne za­hra­ničné značky.

V prog­rame sú bo­hato za­stú­pené známe za­hra­ničné mená: prvý ve­čer za­háji ex­klu­zívna Ope­ning party ob­ľú­be­ného re­ťazca MANGO a di­váci sa môžu te­šit na deň za­hra­nič­ných zna­čiek ako Ver­sace, Va­len­tino, Vic­to­ria Beck­ham, Isa­bel Ma­rant a ďal­ších z vý­beru Alizé – domu módy. Dl­ho­ročné skú­se­nosti, ak­tu­ál­nosť, štýl – aj to sú slová, ktoré vy­sti­hujú prácu a filo­zofi u Alizé. Pre­hliadku mód­nych kús­kov týchto sve­to­zná­mych zna­čiek ni­kde inde na Slo­ven­sku ne­náj­dete!

Ak­tu­álnu ko­lek­ciu pred­staví i BCBG MA­XAZ­RIA, značka do­stala ná­zov podľa pa­ríž­skeho slengu “Bon Chic Bon Genre” v pre­klade „Dobrý štýl, dobrý po­stoj” a ste­les­ňuje sku­točnú kom­bi­ná­ciu európ­skej pre­pra­co­va­nosti a ame­ric­kého du­cha.

Ob­chodné cen­trum AU­PARK pre náv­štev­ní­kov pri­pra­vilo vý­ber zna­čiek Tommy Hi­lfiger a Su­gar­bird.
KFW tra­dične pred­staví nové ko­lek­cie re­no­mo­va­ných slo­ven­ských ná­vrhá­riek – Jitka Klett uve­die ko­lek­ciu LA­PO­ESIA v in­dus­triál­nych in­te­ri­é­roch ga­ráží Kul­tur­parku.

Ko­šické ná­vrhárky Zu­zana Ha­ková, Ida Sán­dor a Jana Po­lak náv­štev­ní­kov pre­vedú mód­nymi tren­dami je­seň – zima 2017/18.

Ko­lek­ciu Sla­vianka Ja­ro­slavy Wurll Ko­ca­no­vej do­pl­nia uni­kátne šperky Zu­zany Zlie­chov­co­vej a Da­jana Rod­ri­quez pred­staví naj­nov­šie ka­belky z jej dielne.

KFW tak­tiež pod­po­ruje mladé di­zaj­nér­ske ta­lenty. V prog­rame do­stali pries­tor ná­vrhári a štu­denti ume­lec­kých škôl z Ko­šíc SOŠ Ge­mer­ská a Škola úžit­ko­vého vý­tvar­níc­tva a štu­denti ate­li­é­rov odev­ného di­zajnu z VŠVU Bra­ti­slavy, UJEP z Ústí nad La­bem a ZCU Pl­zeň. A najm­ladší módni tvor­co­via sa uvedú na Fas­hion Kid­lab.

Sú­čas­ťou sprie­vod­ného prog­ramu bude POP-UP store umiest­nený v Ka­sár­ňach / Kul­tur­parku s vy­bra­nými di­zaj­no­vými kús­kami zna­čiek napr. BCBG MA­XAZ­RIA, či ná­vrhá­riek za­stú­pe­ných na KFW i mimo prog­ram. Náv­štev­níci sa možu te­šiť na špe­ciálny ZOOT cor­ner s od­bor­ným po­ra­den­stvom sty­lis­tky a na sú­ťaž o vstu­penky.

Ko­šice Fas­hion Week pod­po­ruje i EURO­PEAN FAS­HION AC­CE­LE­RA­TOR – je­di­nečný mez­di­ná­rodný start-up pre mladé ta­lenty za­me­raný na kre­a­tívny prie­my­sel v Stred­nej Európe s mot­tom: „Let‘s CRE­ATE our fu­ture“ a koná sa vďaka pod­pore Vi­šeg­rád­ského fondu.

Hlav­ným cie­ľom pro­jektu je vy­tvo­re­nie lep­ších pod­mie­nok pre ab­sol­ven­tov ume­lec­kých obo­rov z cen­trál­nej Európy na zís­ka­nie po­treb­ných zna­lostí a prak­tic­kých skú­se­ností ve­dú­cich k úspeš­nému pre­chodu zo štu­dij­ného pro­stre­dia do re­ál­neho biz­ni­so­vého sveta. Kon­cept je za­me­raný na pro­fe­si­onálnu pre­zen­tá­ciu, vzde­lá­va­nie v ďal­ších ob­las­tiach po­treb­ných k pod­ni­ka­niu v móde, efek­tívny ne­twor­king a mar­ke­ting, pre­tože len pre­po­je­nie zna­lostí a schop­ností je kľú­čom k úspe­chu.

zdroj: Ar­chív Ko­si­ce­fas­hi­on­week Ar­chív Ko­si­ce­fas­hi­on­week

Me­dzi­ná­rodná ko­mi­sia zlo­žená z od­bor­ní­kov na módu a de­sign vy­brala dvoch ná­vrhá­rov z kaž­dého štátu Vi­šeg­rád­skej štvorky a svoje ko­lek­cie pred­sta­via ve­rej­nosti.

Vy­brané ná­vrhárky zo Slo­ven­ska sú Sil­via Zrebná a Petra Ko­vás­cová, za Poľ­sko uspeli Pi­otr Po­pi­olek a San­dra Sta­chura, za Českú re­pub­liku Te­reza Hav­rán­ková a De­nisa Do­va­lová. Ma­ďar­sko za­stú­pia Zita Me­ré­nyi a Má­ria Gla­ser.

Me­dzi­ná­rod­ným hos­ťom je úspešná ukra­jin­ská módna značka PO­DO­LYAN s osob­nou účas­ťou hlav­ného de­sig­néra Vla­dy­myra Po­do­ly­ana. Vla­dy­myr vy­tvára každú se­zónu nové strihy a formy, kom­bi­nuje tex­túry a jed­no­du­ché farby a svoju ak­tu­álnu ko­lek­ciu pred­staví práve i v Ko­ši­ciach.

Prog­ram EFA, ob­sa­hu­júci módne pre­hliadky, work shopy, pa­ne­lové dis­ku­sie a pred­nášky, sa koná od 07. do 09. no­vem­bra v ko­šic­kých Ka­sár­ňach Kul­tur­parku a je bez­platný, voľne prí­stupný ve­rej­nosti s nut­nou re­gis­trá­ciou na eventb­rite.com.


Par­tneri Euro­pean Fas­hion Ac­ce­le­ra­tor: Vi­šeg­rád­ský fond, Ko­šice Fas­hion Week, Uni­ver­zita Jana Evan­ge­listy Pur­kyně Ústí nad La­bem, Vy­soká škola vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave, Kra­ko­ws­kie Sz­koly Ar­tys­tyczne Kra­kov, Mo­holy-Nagy Uni­ver­sity of art and de­sign Bu­da­pešť.

Komentáre