Jedna z naj­po­pu­lár­nej­ších ko­mi­čiek na Slo­ven­sku pred ne­dáv­nom uve­rej­nila prvý pod­cast, v kto­rom ro­zo­berá šesť fáz roz­chodu. 

Eva „Eve­lyn“ Kra­me­rová sa do­stala do po­ve­do­mia najmä vďaka svojmu špe­ci­fic­kému hu­moru, ktorý si za­mi­lo­valo celé Slo­ven­sko. Na so­ciálne siete najprv uve­rej­ňo­vala krátke vi­deá alebo ob­rázky s vtip­ným ko­men­tá­rom. Mi­nulý me­siac sa roz­hodla, že svoju tvorbu po­su­nie o le­vel vyš­šie a za­čne ro­biť pod­casty.

Prvý pod­cast za­me­raný na tému roz­chod uve­rej­nila 20.júna na Spo­tify. Jej ko­men­tár k na­hrávke sľu­buje za­ru­čenú dávku hu­moru, ktorá je od­ra­zom horko-tr­p­kých vzťa­hov me­dzi mu­žom a že­nou: „Ot­vo­rene o tom, že roz­chody sú na­hovno. Prečo chla­pov ne­pri­ťa­hujú zú­falky a kam sa po­dela naša se­ba­úcta, keď ju po­tre­bu­jeme naj­viac? Ro­za­na­ly­zu­jeme muž­ský ra­dar aj žen­ské ego. Po­ľu­tu­jeme mi­lenky proti svo­jej vôli a tiež BFFky, na ktoré há­džeme naše bal­vany, keď máme po­roz­cho­dovú dep­re­siu.“

V zá­vere ko­men­tára Eve­lyn vy­zýva svo­jich po­slu­chá­čov, aby sa po­de­lili o vlastné skú­se­nosti na tému „Kríza vo vzťahu“ a ne­vá­hali ju kon­tak­to­vať. Pre­tože verí, že tr­pieť ko­lek­tívne je prí­jem­nej­šie 🙂 .

Len 29-ročná Eva Kra­me­rová, známa pod pse­udo­ny­mom Eve­lyn, je prí­le­ži­tostná he­rečka, stand up ko­mička a vlo­gerka, ktorá si zís­kala svoju po­pu­la­ri­tami via­ce­rými vi­rál­nymi vi­de­ami. Ro­dáčka z Dol­ného Ku­bína účin­ko­vala na­prí­klad v me­diál­nej re­klam­nej kam­pani pre pro­dukt Strong­bow od spo­loč­nosti He­i­ne­ken Slo­ven­sko. Za­hrala si aj v slo­ven­skom ko­me­diál­nom se­riály Svet podľa Eve­lyn. Na­po­sledy si ju mohla vi­dieť vo filme Cuky Luky alebo Tl­moč­ník.

Komentáre