Ne­us­tále sa sna­žíme prísť na to, aké je to ta­jom­stvo ľudí, ktorí spolu do­ká­zali vy­dr­žať 50 ro­kov a viac. V dneš­nej rých­lej dobe je to mies­tami ne­pred­sta­vi­teľné. Mark Man­son, au­tor knihy „The Subtle Art of Not Gi­ving a F**k“ (pre­klad : Jemné ume­nie toho, ako sa ne­sta­rať) pre­zra­dil on­line ma­ga­zínu In­de­pen­dent.co.uk ta­jom­stvo úspe­chu. A je omnoho jed­no­duch­šie ako si si možno mys­lela.

Mark Man­son: „Mys­lím si, že keď sa po­zrieme na vzťah dvoch ľudí, tak by mal byť tak nudný ako to len ide. A znie to sku­točne zvláštne ale keď sa nad tým za­mys­líte, sku­točne šťastný 80 ročný pár, ktorý je spolu už mi­ni­málne 60 ro­kov, ur­čite ne­bol spolu po celý čas len preto, že si do­ká­zal pre­na­jať sú­kromný trys­káč a každé ich práz­dniny boli bláz­nivé a  „ O – môj –Bože po­zri na tie ich fotky!.“

Je to preto, že sa spolu do­ká­zali nu­diť. Boli schopní strá­viť rok po roku se­de­ním na záh­rade pri dome, roz­prá­vať sa stále o rov­nako nud­ných ve­ciach, po­ze­rať te­le­ví­ziu a filmy, va­riť si ve­čere a jed­no­du­cho sa cí­tiť fajn. Ne­bolo tam nič vzru­šu­júce, nič čo by roz­ví­rilo hla­dinu, žiadna veľká dráma, ni­jaké lie­ta­júce riady.“

zdroj: unsp­lash.com

„Je to dô­le­žitá vec, ktorú ľu­dia mu­sia po­cho­piť, pre­tože si mys­lím, že ľu­dia- a to hlavne dnes – sa hlavne sna­žia ne­byť nudní. Všetci by chceli byť zau­jí­maví a viesť zau­jí­mavé ži­voty, ale prob­lém je v tom, že tu vzniká roz­por me­dzi dob­rým vzťa­hom. Vo väč­šine prí­pa­dov to, čo vás robí zau­jí­ma­vých a kom­plex­ných ľudí, z vás v sku­toč­nosti robí ne­vhod­ného člo­veka pre ro­man­tický vzťah. Is­tým zvlášt­nym spô­so­bom cí­tim, žeby sme mali viac za­ra­diť nudu do na­šich ži­vo­tov a mali by sme ju za­čať brať ako jeho nor­málnu sú­časť. Nuda musí byť opäť vní­maná ako dobrá vec a to špe­ciálne vo vzťa­hoch.“

No tak čo, ako si na tom s tým svo­jim? Viete spolu len tak le­žať, smiať sa a nič ne­ro­biť? A stále sa pri tom do­ká­žeš cí­tiť spo­kojne a šťastne?

sleduj_youtube_kanal_odzadu_sk

Zdroj: in­de­pen­dent.co.uk

Komentáre