Naše malé Slo­ven­sko má krásne mestá, ohro­mu­júce hrady a zámky, úžasne zau­jí­mavú his­tó­riu, ale jeho hlav­ným po­kla­dom je jeho prí­roda… nie­koľko ti­síc jas­kýň (12 je sprí­stup­ne­ných ve­rej­nosti), 9 ná­rod­ných par­kov, 14 chrá­ne­ných kra­jin­ných ob­lastí, viac ako 300 prí­rod­ných re­zer­vá­cií, rôzne prí­rodné pa­miatky a chrá­nené ob­lasti a pod.

Ani by sme ne­po­ve­dali, že toto všetko sa na­chá­dza v jed­nej z naj­men­ších kra­jín v Európe, ba do­konca, že všetky tieto nád­hery sa na­chá­dzajú v na­šej rod­nej kra­jine. Ono to tak býva, že keď člo­vek niečo be­rie ako sa­moz­rej­mosť, ne­pri­kladá tomu takú vý­ni­moč­nosť a ori­gi­na­litu. Ne­chaj sa in­špi­ro­vať týmto zo­zna­mom na­šich krás­nych miest a po­kiaľ si nie­ktoré zo spo­me­nu­tých miest ešte ne­nav­ští­vila, ur­čite tak čo naj­skôr urob.

Zdroj: http://jozefmacutek.wixsite.com/krajina

Zdroj: http://jo­zef­ma­cu­tek.wi­xsite.com/kra­jina

Vy­soké Tatry, ktoré tvo­ria hra­nicu me­dzi Slo­ven­skom a Poľ­skom sú ob­ľú­be­nou des­ti­ná­ciou nie­len Slo­vá­kov, ale aj za­hra­nič­ných tu­ris­tov. Ak za­ví­tate do Ta­tier, ur­čite ne­za­bud­nite nav­ští­viť Štr­b­ské, Ze­lené a Pop­rad­ské pleso, Ždiar, Ta­transkú Lom­nicu, Lom­nický či Ger­la­chov­ský štít. Krásne vý­hľady a su­per tu­ris­tické túry po­nú­kajú aj Nízke Tatry, Slo­ven­ský kras, Pie­niny a iné.

Zdroj: http://jozefmacutek.wixsite.com/krajina

Zdroj: http://jo­zef­ma­cu­tek.wi­xsite.com/kra­jina

Slo­ven­ský raj je na­ozaj­st­ným prí­rod­ným kle­no­tom v srdci Slo­ven­ska. Po­núka ki­lo­metre chod­ní­kov po­zdĺž za­les­ne­ných hôr, ja­zier a vo­do­pá­dov po­sia­tych dych­be­rú­cimi vý­hľadmi na oko­lie.

Spiš­ský hrad je po­va­žo­vaný za je­den z naj­väč­ších hra­dov v Európe a tiež je za­pí­saný do zo­znamu sve­to­vého kul­túr­neho de­dič­stva UNESCO spolu s nie­koľ­kými ďal­šími pa­miat­kami v okolí. Ak sa vy­be­riete na Spiš, ur­čite sa za­stavte aj v Le­voči, krás­nom his­to­ric­kom meste. Z hra­dov ďa­lej stojí za to spo­me­núť Orav­ský hrad, De­vín, Tren­čian­sky hrad či Boj­nice, kde tak­tiež mô­žeš nav­ští­viť aj ZOO.

Z miest roz­hodne od­po­rú­čam Ko­šice ako jedno z najk­raj­ších slo­ven­ských miest, Ban­skú Bys­tricu v strede Slo­ven­ska, Bar­de­jov, nád­herné stre­do­veké mesto, Ban­skú Štiav­nicu, jedno z naj­star­ších miest, Pre­šov, ďal­šie krásne mesto, ale roz­hodne za­ví­tajte aj do Bra­ti­slavy, Mar­tina, Ži­liny či Pop­radu, kde na vás ča­kajú tak­tiež krásne ná­mes­tia, uličky, ka­viarne a kopa iných pek­ností.

kosice-img_5738_39_40_tonemapped-x2

Zdroj: https://kpy­oung3.wordp­ress.com/2013/06/page/2/

Čič­many pre­kvi­ta­júce ná­rod­ným folk­ló­rom tiež vrelo od­po­rú­čam.

Zdroj: http://www.cicmany.info/cicmany-a-okolie/

Zdroj: http://www.cic­many.info/cic­many-a-oko­lie/

Ako by to bolo, keby som ne­spo­me­nula jas­kyne, takže ak si tak ešte ne­uro­bila, ur­čite za­ví­taj do Ochtin­skej ara­go­ni­to­vej jas­kyne, De­mä­nov­skej jas­kyne slo­body, De­mä­nov­skej ľa­do­vej jas­kyne, Dob­šin­skej ľa­do­vej jas­kyne či do Gom­ba­sec­kej jas­kyne.

Jed­ného dňa sa oplatí za­ví­tať aj do dre­ve­ných kos­to­lí­kov na vý­chode Slo­ven­ska.

Ve­rím, že táto krátka pri­po­mienka ho­diny geo­gra­fie vo vás upev­nila ten po­cit, že krásy a dob­ro­družné vý­lety po­núka aj naše malé Slo­ven­sko. Hoci tu ne­máme more, naša kra­jina po­núka množ­stvo ma­leb­ných miest, že by bola škoda ne­ces­to­vať a ne­ob­ja­vo­vať zá­ku­tia tak nád­her­nej prí­rody… Tak hor sa na ne­jaký ten vý­let 🙂

co­ver photo: http://jo­zef­ma­cu­tek.wi­xsite.com/kra­jina

Komentáre