Mo­derné ran­de­nie zís­kalo jed­no­du­chosť a rých­losť. Úp­rimne nie som s tým ani tro­chu spo­kojná, hoci by som mala byť, lebo ako každý je­den tí­ne­džer mám rada, ak sú veci rýchle a jed­no­du­ché či ľahko zís­ka­teľné. Lenže opak je prav­dou, vzťah nemá byť ľahko zís­ka­teľný. 

tum­blr.com

Pri­znám sa, že ča­sto­krát pô­so­bím doj­mom, že som bez­citná alebo ne­pre­ja­vu­jem o veci veľký zá­u­jem, ale pravda je taká, že som dosť cit­livá a mám rada, ak veci ne­majú rýchly spád. Preto sa mi naše mo­derné ran­de­nie ne­páči. Možno si za to mô­žem sama, že sle­du­jem pri­veľa ro­man­tic­kých fil­mov a po­tom sú moje ná­roky pri­vy­soké, no a možno len chcem viac času a jed­no­du­chosti či kla­siky v tomto upo­náh­ľa­nom svete. Pý­tam sa, prečo cha­lan, ktorý má vážny zá­u­jem o dievča ju nor­málne ne­za­volá na rande? Prečo ju chce spoz­nať len cez so­ciálnu sieť, či ju za­volá „len von“? Ísť von a ísť na rande je veľký roz­dieľ, as­poň pre mňa a mys­lím si, že po­zva­nie na rande by ur­čite po­te­šilo každú slečnu či by už išlo o kino alebo o pre­chádzku v prí­rode, hneď má to stret­nu­tie väč­šie čaro .. a hlavne ro­man­tiku.

zdroj: tum­blr.com
tum­blr.com

Prečo sa pre­stali muži že­nám dvo­riť? Prečo im pre­stali pre­ja­vo­vať toľko nák­lon­nosti ako to bolo ke­dysi? Prečo sú ženy zrazu tak rýchlo do­stupné a sú schopné odo­vzdať všetko aj za cenu že sa im už druhá strana na druhý deň ne­ozve? Často sa nad tým za­mýš­ľam a na roz­umne vy­svet­le­nie som stále ne­prišla. Ži­jeme vo svete, kde sa stra­tila láska. Všetko sme za­čali brať na ľahkú váhu a ni­čomu ne­dá­vame veľký vý­znam. Ži­jeme v dobe, kedy je nor­málne ak cu­dzí cha­lan bachne dievča po za­dku na dis­ko­téke, ná­sledne si so sleč­nou vy­pije zo­pár po­há­ri­kov vodky a snaží sa ju zau­jať mi­lými slo­vami o tom, aká je krásna a na par­kete jej to veľmi pri­stálo a po zá­ve­reč­nej majú sex v jeho aute. Za­čnú sa stre­tá­vať, ale iba ako ka­ma­ráti pre­tože spolu cho­dia LEN von, žiadne rande, dievča sa me­dzi­ča­som na chlapca na­motá a za­mi­luje sa, ale on to ne­be­rie vážne, pre­tože si uve­do­muje, že s ta­kýmto prí­stu­pom môže mať kto­rú­koľ­vek a ne­musí sa ani via­zať s jed­nou je­di­nou, keď na ďalší ví­kend môže „pat­riť“ inej slečne.

Dievča čaká doma a ve­čer čo ve­čer dúfa, že jej na­píše správu, sa­moz­rejme, že ona na­pí­sať prvá ne­môže, pre­tože by pô­so­bila vtie­ravo a to nechce. Však to po­čú­vame z kaž­dej strany, že žena sa prvá ne­ozýva, čo ak sa mám pri­znať, je ďal­šia vec, ktorú ne­chá­pem. Mám ne­chať toto tzv.  „ran­de­nie“ na mu­žovi, ktorý sa ozve tak raz za dva týždne aj to s vý­čit­kami, pre­tože sa bojí, že si po­mys­lím, že ma má iba na sex? Asi áno, pre­tože my sami sme si to rokmi takto „za­ška­tuľ­ko­vali“. Väč­šina z nás skončí aj tak len so zlo­me­ným srd­com, pre­tože za­tiaľ čo by sme mali ve­no­vať voľný čas je­den dru­hému a po­maly sa spoz­ná­vať, aby sme celú túto za­mi­lo­va­nosť ne­po­ka­zili hneď na za­čiatku, ukon­číme to. Ukon­číme to, pre­tože je jed­no­duch­šie si nájsť cez ví­kend ďal­ších 5 voľ­ných ro­má­ni­kov, ako je­den sku­točný vzťah, pri kto­rom osobu sku­točne po­znáš.

tumblr.com

tum­blr.com

 Ne­pá­čia sa mi ná­hodne vzťahy, ne­pá­čia sa mi jed­no­rá­zovky a ne­páči sa mi dnešné mo­derné ran­de­nie.

Chcem starý typ vzťa­hov. 

Chcem, aby muž li­cho­til žene, ale tak mierne, nie že jej po­vie, že jej pr­sia sú skvelé, to na­ozaj nie, skôr nech po­chváli úsmev, či oči. Chcem, aby muž vi­del len ju a nie všetky os­tatné, ktoré môže mať, pre­tože ona na to nechce ísť pri­rýchlo. Chcem, aby to bolo viac o láske ako o sexe. Po­ve­dzme si úp­rimne, ne­bolo by milé keby príde chla­pec, ktorý sa nám páči, za nami s ky­ti­cou kve­tou a po­zve nás na rande? Podľa mňa by to bolo úžasne. Na­miesto toho, do­sta­neš ná­lepku kve­tín v chate na fb so sprá­vou, že máš ísť ve­čer von. A toto je to, čo sa mi ne­páči. Za­budli sme na to dô­le­žité, na ten kon­takt. Osobný kon­takt, dlhé roz­ho­vory, spoz­ná­va­nie sa.

Mi­nulá ge­ne­rá­cia na prvú pusu ča­kala aj pol­roka, zo za­čiatku sa ne­ná­padne oťu­ká­vali, stre­tá­vali sa a aj keď už spolu za­čali ofi­ciálne cho­diť tá pusa ne­padla. Dnes? Ideš na kávu po pr­vý­krát s chlap­com a už vieš, že sa spolu vy­spíte. Žiadne dr­ža­nie za ruku, žiadne trápne prvé bozky, žiadne správy na dobrú noc, žiadne ot­vá­ra­nie dverí nech môže žena do miest­nosti vstú­piť prvá, žiadne listy či te­le­fo­náty, žiadna po­moc, žiadna láska.

Len umelo vy­tvo­rené vzťahy, aby sme ne­boli sami. Žiadne ran­de­nie, ale niečo čomu sa ho­vorí „viac ako pria­teľ­stvo, me­nej ako láska“ ..

Komentáre