Ba­ran

Až vtedy stret­neš svoju spriaz­nenú dušu, keď pre­sta­neš im­pul­zívne mys­lieť na svojho ex, ke­dy­koľ­vek, keď sa bu­deš cí­tiť osa­melá. Si stále pre­sved­čená o tom, že tvoj ex na teba myslí, no bo­hu­žiaľ, je tomu ko­niec. Preto bude naj­lep­šie, keď sa ko­nečne po­hneš ďa­lej a až vtedy ti príde do tvojho ži­vota nie­kto nový.

Býk

Až vtedy stret­neš tvoju „osobu navždy“, až keď si ko­nečne za­čneš vá­žiť samu seba. Ab­so­lútne pod­ce­ňu­ješ svoju se­ba­hod­notu a je ti vlastne jedno, čo s te­bou ten druhý robí, skrátka sa chceš cí­tiť mi­lo­vaná. To však ne­musí byť sa­moz­rej­mos­ťou, a preto často tr­píš.  Možno je na­čase za­čať si vá­žiť samu seba a po­cho­piť, že nie si nie­koho bá­bika.

Blí­ženci

Až vtedy stret­neš tvoju „osobu navždy“, ak bu­deš pre­sved­čená o tom, čo na­ozaj chceš. Si pri­ro­dzene ne­roz­hodná, ale ak mi­lu­ješ, mi­lu­ješ bez­pod­mie­nečne. Do bu­dúcna si však mu­síš uve­do­miť, že nie je v po­riadku ne­us­tále spo­chyb­ňo­vať svoje roz­hod­nu­tia a že ti to môže len uš­ko­diť. Láska pri­chá­dza až vtedy, keď za­čneš ko­nečne mi­lo­vať samu seba.

Rak 

Je prav­de­po­dobné, že tvoju „osobu navždy“ ne­stret­neš v okruhu ľudí, s kto­rými sa bežne stre­tá­vaš. Máš len pár pria­te­ľov a ľudí, kto­rým obe­tu­ješ svoj čas, no čím viac ľudí bu­deš spoz­ná­vať, tým je väč­šia prav­de­po­dob­nosť, že stret­neš svoju osu­dovú lásku. Stret­nu­tia s no­vými ľuďmi sa síce bo­jíš, no ak tomu dáš šancu, tvoj ži­vot sa môže vý­razne zme­niť k lep­šiemu.

Lev

Máš veľmi rada po­zor­nosť a nie kaž­dému sa to páči. Od svo­jej lásky ča­káš, že ťa bude ab­so­lútne re­špek­to­vať a oča­ká­vaš, že bude dá­vať do toho toľko úsi­lia, koľko aj ty. Máš jasný ná­zor na to, aký by mal byť tvoj par­tner, no tým si veľmi zmen­šu­ješ okruh ľudí, ktorí by re­álne mohli byť s te­bou. Skús sa za­mys­lieť nad tým, akého člo­veka vlastne vo svo­jom ži­vote chceš a či ne­máš prí­liš vy­soké ná­roky.

Panna

Až vtedy náj­deš svoju „navždy osobu“, keď ko­nečne za­čneš ve­riť v seba a v svoju schop­nosť byť mi­lo­vaná a mi­lo­vať. Ne­buď na seba taká tvrdá a daj šancu mi­lo­vať ťa. Si hodná lásky, tak si pre­staň vy­čí­tať, že nie si do­sta­točne dobrá a že ni­kto ťa nechce, pre­tože to vô­bec nie je pravda.

Váhy

Až vtedy náj­deš tvoju vy­snenú osobu, keď si uve­do­míš, že ži­vot nie je vždy spra­vod­livý. Si veľmi zni­čená lás­kou, a preto ju moc ani ne­vy­hľa­dá­vaš, no pa­mä­taj si, že raz príde nie­kto, pri kom sa to všetko stratí a zo­stane len čistá láska. Vtedy sa ne­bu­deš už báť a do tvojho ži­vota príde ra­dosť.

Škor­pión

Bo­jíš sa lásky a ne­dô­ve­ru­ješ ľu­ďom, čo ti v ko­neč­nom dô­sledku kom­pli­kuje tvoju si­tu­áciu a cel­kový po­hľad na lásku. Si veľmi úp­rimná a to isté oča­ká­vaš aj od tvojho par­tnera. Tvoju „osobu navždy“ stret­neš vtedy, keď za­čneš dô­ve­ro­vať ľu­ďom a hlavne si vy­be­rať ta­kých ľudí do svojho ži­vota, ktorí ve­dia oce­niť tvoje kva­lity a budú k tebe tiež úp­rimní.

Stre­lec

Až vtedy náj­deš tvoju „osobu navždy“, keď pre­sta­neš dá­vať sľuby, ktoré ne­vieš spl­niť. Veľa ľu­ďom to po­tom evo­kuje to, že nie si úp­rimná a ne­do­ká­žeš byť zod­po­vedná. Tak­tiež ťa vní­majú ako nie­koho, u koho ne­môže byť na 100 % isté, či ich máš rada. Pred­tým, ako stret­neš toho pra­vého, mala by si sa na­učiť viac sta­rať o seba a po­cho­piť isté veci, vďaka kto­rým vstú­piš do vzťahu ako zod­po­vedná osoba.

Ko­zo­ro­žec

Až vtedy náj­deš tvoju „osobu navždy“, keď pre­sta­neš od ľudí oča­ká­vať len to naj­hor­šie. Nie všetci ti chcú ub­lí­žiť ako tvoj ex. Mi­lu­ješ svoju ne­zá­vis­losť a mo­men­tálne ti aj vy­ho­vuje to, že sa ne­mu­síš ni­komu pris­pô­so­bo­vať, no ne­skôr ťa to už omrzí a po­cho­piť, že ži­ješ sku­točne z lásky. Je v po­riadku byť zra­ni­teľná a cit­livá, no treba si uve­do­miť, že aj ty máš svoju hod­notu a nie­kto ju vie oce­niť.

Vod­nár

Si veľká in­te­lek­tu­álka a ne­zná­šaš hlú­posť a po­vr­ch­nosť. Nie si ochotná re­špek­to­vať nie­koho ne­ve­do­mosť, a preto je úplne v po­riadku to, ako mo­men­tálne tieto veci vní­maš. Svoju „osobu navždy“ stret­neš presne na tých mies­tach, kde sa naj­čas­tej­šie po­hy­bu­ješ a bude to veľmi pri­ro­dzené a jasné.

Ryby

Až vtedy náj­deš svoju „osobu navždy“, keď pre­sta­neš dá­vať lásku ľu­ďom, ktorí si to ne­za­slú­žia. Si zvyk­nutá na jed­no­strannú lásku, no stále ne­vieš o láske, ktorá ti bude ro­biť oveľa väč­šiu ra­dosť a bu­deš pri nej ko­nečne sama se­bou. Ča­kaj, ona príde.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre