Robí to každý a ani si to ne­uve­do­muje. Pod­ve­do­mie dáva naše myš­lien­kové po­chody na po­vrch pro­stred­níc­tvom reči tela, ktorú len ťažko do­ká­žeme ovlá­dať. Na dru­hej strane ju však do­ká­žeme čí­tať. My ti uká­žeme ako. 

Oči

Priamy po­hľad dru­hého člo­veka je dobré zna­me­nie, pre­tože značí, že ťa ak­tívne po­čúva a zau­jíma sa o to čo ho­vo­ríš. Uhý­ba­nie po­hľa­dom hore dá­vame na­javo, že pre­mýš­ľame, keď však po­zrieme dolu nech­ceme byť tvá­rou v tvár nie­komu, cí­time sa vin­nými, alebo len ne­máme zá­u­jem. Pri po­hľade do­ľava a hore pre­mýš­ľame o na­šich  a emó­ciách, za­tiaľ čo po­ze­ra­ním vpravo si spo­mí­name na ne­dávne uda­losti a mys­líme lo­gicky ak­ti­vo­va­ním ľa­vej he­mi­sféry mozgu.

zdroj: www.pe­xels.com

Pery

Špú­le­nie pier je čis­tým zna­kom se­xu­ál­nej prí­ťaž­li­vosti a zá­ujmu. Av­šak ovis­nuté alebo do­konca až „smutné“ pery naz­na­čujú obavy o ne­jakú osobu či ne­sú­hlas. Prek­vapí ťa však aj fakt, že kú­sa­nie si do pery ne­zna­mená flirt alebo po­dobné „špá­so­va­nie“, ale pre­jav stresu, úz­kosti a do­konca aj hnevu. Keď sa ti nie­kto na tvoje pery po­zerá, buď ťa chce po­boz­kať, alebo jed­no­du­cho ne­ro­zu­mie čo ho­vo­ríš a snaží sa to vy­čí­tať z pier.

zdroj: www.pe­xels.com

Ruky

S dla­ňami na­hor pô­so­bíš na oko­lie po­zi­tív­nym doj­mom. Na­je­fek­tív­nej­šie je to pri uzat­vá­raní do­hôd či ko­pen­zá­cii. Na­opak dlane na­dol o tebe ho­vo­ria, že si se­ba­ve­domá a vieš o čom ho­vo­ríš, no zá­ro­veň pô­so­bíš od­me­rane. Ak uvi­díš, že má nie­kto zo­vreté päste mô­žeš si byť istá, že je plný od­hod­la­nia a stojí si za svo­jimi roz­hod­nu­tiami. Rov­nako však dáva na­javo aj sig­nál, že je ľahko vznet­livý, ale pri­tom sa vie kon­tro­lo­vať.

zdroj: www.pe­xels.com

Cho­didlá

Ak na­ťa­hu­ješ špičky k sebe, pa­lec k palcu dá­vaš svetu na­javo, že sa uzat­vá­raš do seba lebo sa cí­tiš ne­prí­jemne či trápne. Keď však v ne­ja­kej si­tu­ácii za­čneš mať ne­po­sedné cho­didlá chceš z nej unik­núť. Dá­vaj si po­zor aj na pre­krí­žené nohy, pre­tože ťa ľu­dia do­kážu od­ha­liť, koho máš rad­šej. A to jed­no­du­cho. Tvoja špička sme­ruje k tej osobe.

zdroj: www.pe­xels.com

Komentáre