… je to akoby búrka prišla bez dažďa. Proste ťažké a ne­možné. 

… je to ako keby sa vám do srdca spra­vila veľká diera, ktorú za­celí je­dine on. 

… je to práve to, čo spraví ženu sil­nej­šou a me­nej dô­ver­či­vej­šou voči mu­žom. 

… zna­mená to veľa pre­pla­ka­ných nocí, prečo sa to stalo práve jej. 

… ča­sto­krát ju vi­díš s úsme­vom na tvári, ale ne­vi­díš, koľko ná­mahy ju to stojí. 

… je to tá smu­to­ve­selá čin­nosť, kedy žena ide na cin­to­rín s je­di­ným úmys­lom. Po­zdra­viť otca. 

… je to práve to, čo spraví z ma­tiek a dcér naj­lep­šie pria­teľky. 

… táto žena si musí sama po­ra­diť s vý­be­rom muža 🙂 

… zna­mená to tiež, že ju otec ne­uvidí zma­tu­ro­vať, ne­bude na jej stuž­ko­vej, na svadbe a ani na pro­mó­cie je ne­do­ne­sie kvety, bude to ale vi­dieť zhora. 

… táto žena bude hľa­dať po­dob­ných mu­žov ako bol jej otec. 

pe­xels.com

… bude ťažké jej po­ro­zu­mieť. 

… je to to, čo ni­kdy ni­komu ne­bude priať. 

… je to niečo tak silné, že ju má­lo­kto po­chopí. 

… strašne to bolí, veľmi, a dlho ešte bude. 

… ča­sto­krát bude spo­mí­nať na zá­žitky s ním, či už na tie dobré alebo zlé a bude sa pri tom usmie­vať .

… je to tá uda­losť, ktorá úplne po­piera vetu: „Čas všetko za­hojí.“ 

… stret­neš sa aj s tým, kedy bude na svoho otca veľmi na­hne­vaná, prečo to uro­bil takto. 

… budú ná­lady, kedy jej na­po­kon bude otec úp­rimne chý­bať a vy­plače sa ti na pleci. 

pe­xels.com

Je­diné čo chcem, ne­opúš­ťaj túto ženu. Dá ti viac, ako si mys­líš. Je silná, je žen­ská a bude ti dô­ve­ro­vať, ak to tak bude cí­tiť. Bude nie­čím špe­ciálna. Bude ťa ľú­biť na­plno, všetku svoju lásku sa po­kusí roz­dať, ak jej to do­vo­líš. 

Chráň túto ženu, pro­sím ťa. 

Komentáre